Page 10 - Bilten broj 6 za 2021
P. 10

Правилник о изменама и допуни Правилника о садржини регистра туризма и
        документацији потребној за регистрацију и евиденцију, Службени гласник Републике
        Србије бр. 62/2021

        Правилник о условима у погледу просторија, одговарајуће опреме и стручне
        оспособљености запослених за обављање послова периодичног прегледа уређаја за
        примену средстава за заштиту биља, Службени гласник Републике Србије бр. 63/2021

        Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског
        порекла и хране за животиње која се увози за 2021. годину, Службени гласник
        Републике Србије бр. 63/2021

        Правилник о изменама Правилника о условима и поступку давања у закуп и на
        коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Службени гласник
        Републике Србије бр. 63/2021

        Правилник о допуни Правилника о порезу на додату вредност, Службени гласник
        Републике Србије бр. 64/2021

        Правилник о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних
        возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, Службени гласник
        Републике Србије бр. 64/2021

        Правилник о изменама и допунама правилника о Регистру квалификованих средстава за
        креирање електронских потписа и електронских печата, Службени гласник Републике
        Србије бр. 64/2021

        Правилник о допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном
        плану за буџетски систем, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2021

        Правилник о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и
        попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, Службени гласник
        Републике Србије бр. 66/2021

        Правилник о начину и поступку издавања међународне потврде (сертификата) о
        безбедности хране која се извози, као и евиденцији о издатим потврдама, Службени
        гласник Републике Србије бр. 66/2021

        Правилник о изгледу и садржини знака забране продаје и служења алкохолних пића
        деци или малолетницима и знака штетности прекомерне употребе алкохолних пића,
        Службени гласник Републике Србије бр. 66/2021

        Правилник о организацији и начину рада ватрогасно-спасилачких јединица, Службени
        гласник Републике Србије бр. 66/2021

        Упутство о измени Упутства за спровођење Одлуке о условима и начину обављања
        платног промета са иностранством, Службени гласник Републике Србије бр. 66/2021

        Закључак Народне скупштине Републике Србије поводом разматрања Извештаја о раду
        Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1.
        јануара 2020. до 31. децембра 2020. године, Службени гласник Републике Србије бр.
        59/2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15