Page 7 - Bilten broj 6 za 2021
P. 7

Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и
        Владе Чешке Републике о сарадњи у области одбране, Службени гласник Републике
        Србије – Међународни уговори бр. 11/2021


        Службени лист Аутономне Покрајине Војводине

        Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Војводине, Службени лист Аутономне
        Покрајине Војводине бр. 26/2021        ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДА


        Службени гласник Републике Србије

        Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija a.d. Novi Sad за
        измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о
        дугорочном кредиту ради гасификације Борског и Зајечарског округа и изградњу
        разводног гасовода Параћин–Бољевац–Рготина–Неготин–Прахово, Службени гласник
        Републике Србије бр. 59/2021

        Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija a.d. Novi Sad за
        измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о
        дугорочном кредиту за изградњу разводног гасовода Лесковац–Врање, Службени
        гласник Републике Србије бр. 59/2021

        Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd за
        измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о
        кредиту ради гасификације Колубарског округа и изградњу разводног гасовода
        Београд–Ваљево–Лозница, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021

        Уредба о утврђивању Плана званичне статистике за 2021. годину, Службени гласник
        Републике Србије бр. 55/2021

        Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења
        организованог туристичког промета на територији Републике Србије, Службени
        гласник Републике Србије бр. 59/2021

        Уредба о изменама и допуни Уредбе о организацији и начину обављања послова
        централизованих јавних набавки на републичком нивоу, Службени гласник Републике
        Србије бр. 59/2021

        Уредба о измени Уредбе о платама полицијских службеника, Службени гласник
        Републике Србије бр. 60/2021

        Уредба о условима и критеријумима усклађености хоризонталне државне помоћи,
        Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021

        Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за истраживање,
        развој и унапређење производа и инфраструктуре неопходне за борбу против заразне
        болести COVID-19, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12