Page 9 - Bilten broj 6 za 2021
P. 9

Одлука о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код
        дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара
        за прерачунавање динарских износа такси у девизе, Службени гласник Републике
        Србије бр. 62/2021

        Одлука о установљавању Портала „еКонсултације”, Службени гласник Републике
        Србије бр. 62/2021

        Одлука о образовању Комисије за давање предлога Влади за претходну сагласност за
        отуђење грађевинског земљишта у јавној својини по цени мањој од тржишне цене, или
        без накнаде, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021

        Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку
        унапређења пословне инфраструктуре за 2021. годину, Службени гласник Републике
        Србије бр. 63/2021

        Одлука о измени Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских
        испостава, одсека и царинских реферата, Службени гласник Републике Србије бр.
        64/2021

        Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене експлоатације злата на
        истражном простору „Потај Чука – Тисница”, Службени гласник Републике Србије бр.
        64/2021

        Одлука о допуни Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња
        београдског метроа”, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2021

        Одлука о спровођењу одредаба Закона о дигиталној имовини које се односе на
        одобрење белог папира при издавању виртуелних валута, Службени гласник Републике
        Србије бр. 64/2021

        Одлука о спречавању злоупотреба на тржишту виртуелних валута, Службени гласник
        Републике Србије бр. 64/2021

        Исправка Одлуке о изменама Одлуке о роковима за усклађивање унутрашњих аката
        банке о управљању ризицима банке и за достављање извештаја банака, Службени
        гласник Републике Србије бр. 60/2021

        Исправка Одлуке о измени Одлуке о извештавању банака, Службени гласник Републике
        Србије бр. 60/2021

        Правилник о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних
        резерви нафте и деривата нафте за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије
        бр. 55/2021

        Правилник о бродарским књижицама, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2021

        Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини годишњег
        извештаја о додељеној државној помоћи, Службени гласник Републике Србије бр.
        60/2021

        Правилник о изменама и допунама Правилника о ваздухопловном информисању,
        Службени гласник Републике Србије бр. 61/2021
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14