Page 8 - Bilten broj 6 za 2021
P. 8

Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и
        реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама, Службени гласник Републике
        Србије бр. 62/2021

        Уредба о утврђивању Програма подршке раду регионалних иновационих стартап и
        смарт сити центара за 2021. годину, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021

        Уредба о допунама Уредбе о обављању послова са финансијским дериватима у циљу
        управљања јавним дугом Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр.
        62/2021

        Уредба о допуни Уредбе о основном коефицијенту плате према чину и дужности,
        односно задацима и пословима које професионални припадник Војске Србије обавља за
        време службе у иностранству, Службени гласник Републике Србије бр. 62/2021

        Уредба о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће
        са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину, Службени гласник
        Републике Србије бр. 64/2021

        Уредба о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које
        реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединице
        локалне самоуправе из четврте групе) у 2021. години, Службени гласник Републике
        Србије бр. 64/2021

        Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и
        руралном развоју у 2021. години, Службени гласник Републике Србије бр. 64/2021

        Уредба о издавању доплатне поштанске марке „Борба против рака”, Службени гласник
        Републике Србије бр. 64/2021

        Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину, Службени
        гласник Републике Србије бр. 65/2021

        Одлука о измени Одлуке о образовању Националног савета за опоравак и развој туризма
        Републике Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2021

        Одлука о изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана
        подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала
        јадарита „Јадар” на животну средину, Службени гласник Републике Србије бр. 56/2021

        Одлука о образовању Међуресорне радне групе за припрему, израду и спровођење
        оквирног документа за издавање зелених обвезница Републике Србије на међународном
        финансијском тржишту, Службени гласник Републике Србије бр. 59/2021

        Одлука о изменама Одлуке о адекватности капитала банке, Службени гласник
        Републике Србије бр. 59/2021

        Одлука о измени Одлуке о извештавању банака, Службени гласник Републике Србије
        бр. 59/2021

        Одлука о изменама Одлуке о роковима за усклађивање унутрашњих аката банке о
        управљању ризицима банке и за достављање извештаја банака, Службени гласник
        Републике Србије бр. 59/2021
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13