Naslovna » Struktura » Prava

Sektor za pravne i informaciono-dokumentacione
i administrativne poslove

Sektorom rukovodi v.d. pomoćnik direktora Aleksandar Rebić, diplomirani pravnik.

U Sektoru za pravne, informaciono-dokumentacione i administrativne poslove obrazovane su uže unutrašnje jedinice i to:

1. Odeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove

- Odsek za pravne i opšte poslove; 
- Odsek za kadrove.

2. Odeljenje za javne nabavke

- Odsek za javne nabavke radova i usluga 
- Odsek za javne nabavke dobara

3. Odeljenje za informaciono-dokumentacione i bibliotečke poslove

4. Odeljenje za administrativne poslove

- Pisarnica Vlade;
- Pisarnica republičkih organa uprave u Nemanjinoj 22-26
    - Grupa za poslove pisarnice republičkih organa u Palati Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2 i u objektu Omladinskih brigada broj 1
    - Grupa za opšte poslove za grad Beograd
    - Grupa za upisivanje i pripremu ekspedicije pošte
- Odsek za otpremanje pošte
- Odsek za arhivske poslove

Delokrug rada

U Sektoru za pravne, informaciono-dokumentacione i administrativne poslove obavljaju se poslovi:

 • praćenja i primena zakona i drugih propisa;
 • pripremanje predloga opštih akata; pripremanje i kontrola ugovora i sporazuma koje zaključuje Uprava;
 • poslovi osiguranja imovine i lica;
 • učestvovanje u postupku pred sudovima i drugim organima;
 • sprovođenje postupaka javnih nabavki i licitacije;
 • pripremanje predloga odluka i rešenja;
 • pripremanje programa rada i izveštaja o radu Uprave;
 • izrada statističkih i drugih izveštaja;
 • informatičko-dokumentacioni poslovi koji obuhvataju prikupljanje, obradu, čuvanje i davanje na korišćenje dokumentacionog i bibliotečkog materijala od značaja za informisanje, stručno usavršavanje i analitičko – stručni rad u republičkim organima;
 • formiranje i ažurno održavanje dokumentacionih baza podataka, poslovi na dostupnosti javnih informacija;
 • poslovi prijema, evidentiranja, združivanja, razvođenja, arhiviranja predmeta;
 • frankiranja i otpremanja pošte preko poštanske službe i internom dostavom putem kurira;
 • prijemne kancelarije, čuvanja registraturskog materijala i arhivske građe i izlučivanja i uništavanja bezvrednog registraturskog materijala, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

 Prava

Telefon: +381 11 3611 298
Faks: +381 11 2656 336
e-mail: aleksandar.rebic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavkeVestiInformatorInformacije od javnog značajaKonkursi, oglasi, tenderiBaza pravnih propisaBibliotekaDomenieUprava