Насловна » Структура » Правни послови

Сектор за правне и информационо-документационе
и административне послове

Сектором руководи в.д. помоћник директора Александар Ребић, дипломирани правник.

У Сектору за правне, информационо-документационе и административне послове образоване су уже унутрашње јединице и то:

1. Одељење за правне, кадровске и опште послове

- Одсек за правне и опште послове; 
- Одсек за кадрове.

2. Одељење за јавне набавке

- Одсек за јавне набавке радова и услуга 
- Одсек за јавне набавке добара

3. Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове

4. Одељење за административне послове

- Писарница Владе;
- Писарница републичких органа управе у Немањиној 22-26
    - Група за послове писарнице републичких органа у Палати Србија, Булевар Михајла Пупина 2 и у објекту Омладинских бригада број 1
    - Група за опште послове за град Београд
    - Група за уписивање и припрему експедиције поште
- Одсек за отпремање поште
- Одсек за архивске послове

Делокруг рада

У Сектору за правне, информационо-документационе и административне послове обављају се послови:

 • праћења и примена закона и других прописа;
 • припремање предлога општих аката; припремање и контрола уговора и споразума које закључује Управа;
 • послови осигурања имовине и лица;
 • учествовање у поступку пред судовима и другим органима;
 • спровођење поступака јавних набавки и лицитације;
 • припремање предлога одлука и решења;
 • припремање програма рада и извештаја о раду Управе;
 • израда статистичких и других извештаја;
 • информатичко-документациони послови који обухватају прикупљање, обраду, чување и давање на коришћење документационог и библиотечког материјала од значаја за информисање, стручно усавршавање и аналитичко – стручни рад у републичким органима;
 • формирање и ажурно одржавање документационих база података, послови на доступности јавних информација;
 • послови пријема, евидентирања, здруживања, развођења, архивирања предмета;
 • франкирања и отпремања поште преко поштанске службе и интерном доставом путем курира;
 • пријемне канцеларије, чувања регистратурског материјала и архивске грађе и излучивања и уништавања безвредног регистратурског материјала, као и други послови из делокруга Сектора.

 Правни послови

Телeфон: +381 11 3611 298
Факс: +381 11 2656 336
e-mail: aleksandar.rebic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа