Насловна » Структура » Финансије

Сектор за финансијско-материјалне послове

Сектором руководи помоћник директора Мирјана Радоњић, дипломирани економиста.

У Сектору за финансијско-материјалне послове образоване су уже унутрашње јединице и то:

- Одсек за финансијско-рачуноводствене послове;

- Одсек за књиговодствене послове и

- Одсек за комерцијално-набавне послове

Делокруг рада

У Сектору за финансијско-материјалне послове обављају се послови:

  • планирање извршења буџета Управе;
  • израда захтева за промену у апропријацији и промени квоте;
  • израда захтева за креирање преузетих обавеза, израда захтева за плаћање, контрола расхода, обрада плаћања и евидентирања трошкова, вођење помоћних пословних књига и евиденција;
  • финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима;
  • вођење пословних књига основних средстава и ситног инвентара, помоћних књига робног и материјалног књиговодства за републичке органе и организације;
  • прикупљање и контрола података за обрачун зарада државних службеника, намештеника и осталих запослених;
  • набавка, ускладиштење и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала;
  • набавка опреме, уређаја и инвентара;
  • израда информација, извештаја и анализа, као и други послови из области финансијско-материјалног пословања.

 Финансије

Телeфони: +381 11 3622 091
Факс: +381 11 3616 612
e-mail: mirjana.radonjic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа