Насловна » О нама » Руководство

Руководство


Руковођење Управом и организационим јединицама Управе
 • Директор
 • Заменик директора
 • Помоћник директора - руководилац Сектора за информационо-комуникационе технологије
 • Помоћник директора - руководилац Сектора за финансијско-материјалне послове
 • Помоћник директора - руководилац Сектора за правне и информационо-документационе и административне послове
 • Помоћник директора - руководилац Сектора за инвестиције, инвестиционо и текуће одржавање
 • Помоћник директора - руководилац Сектора за послове саобраћаја
 • Помоћник директора - руководилац Сектора за угоститељске услуге
 • Помоћник директора - руководилац Сектора за репрезентативне објекте и биротехничке послове
 • Руководилац Групе за послове интерне ревизије

 

 


Дејан Јонић, дипломирани политиколог - директор

Рођен 1954. године у Свилајнцу.

Завршио Факултет политичких наука.

Радно искуство:

 • Помоћник директора Клиничког центра у Тузли,
 • Виши саветник у Министарству просвете Републике Србије,
 • Начелник Ресора за ученички и студентски стандард Републике Србије,
 • Заменик директора Дома ученика у Београду,
 • Помоћник директора Сектора за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање у Управи за заједничке послове републичких органа.

 

Милица Лукешевић - в.д. заменик директора

Рођена 14. јула 1972. године, у Ужицу.

Радно искуство:

 • од 1999. до октобра 2000. године Министарство индустрије, кабинет министра, на пословима од посебног значаја за развој индсутрије, подстицањa развоја и структурно прилагођавање индустријске производње, послови по налогу министра индустрије;
 • од октобра 2000. године у Сектору за економске односе и привредни развој, Министарство индустрије, на аналитичким пословима унапређења економских односа између привредне структуре и привредних субјеката, стварање услова и амбијента за унапређење рада и пословања у привреди;
 • од 2001. године, Министарство за привреду и приватизацију, кабинет заменика министра, на студијско-аналитичким пословима везаним за пословање привредних субјеката, послови по налогу заменика министра;
 • од 2002. до 2007. године, Министарство привреде, Сектор за приватно предузетништво, послови везани за мере и политику предузетништва, послови подстицања
 • од 2008. године, Министарство економије и регионалног развоја, на пословима привлачења концесија, Одсек за политику и подстицање концесија, кооперацију и друге облике пословне сарадње индустријских субјеката, Сектор за управљање индустријским развојем
 • од 2010. године, Министарство економије и регионалног развоја, Одсек за индустијску политику и анализу по секторима индустрије, Одељење за индустријску политику и програмске мере, Сектор за управљање индустријским развојем
 • од 27. јула 2012. године, Министарство финансија и привреде, Одсек за индустијску политику и анализу по секторима индустрије, Одељење за индустријску политику и програмске мере, Сектор за управљање индустријским развојем,
 • од 2013. године, Министарство привреде, Одсек за индустијску политику и анализу по секторима индустрије, Одељење за индустријску политику и програмске мере, Сектор за управљање индустријским развојем, на пословима за припрему, координацију и извршавање активности у вези са имплементацијом Стратегије и политике развоја индустрије Републике Србије од 2011. до 2020. године; пружање подршке програмима и пројектима увођења чистије производње у индустрији; давање мишљења, предлога и објашњења у погледу примене закона и других прописа из области индустрије; подстицање кооперације и других облика пословне сарадње индустријских субјеката; учешће у припреми мишљења на нацрте закона и предлоге других прописа чији су предлагачи други органи државне управе, а који се односе на област индустрије.
 • 29. јануара 2014. године Министарство привреде, Одсек за индустијску политику и анализу по секторима индустрије, Одељење за индустријску политику и програмске мере, Сектор за привреду и приватизацију, на пословима прикупљања података и информација за анализу структуре привреде и структурних промена у привреди; предлагање мера и инструмената за подстицање структурних промена привреде; прикупљање података и информација за анализу утицаја мера економске политике на кретање производње, и по појединим гранама; сарадња са државним органима и организацијама, удружењима и привредним субјектима по питањима из делокруга рада Одсека.
 • од априла месеца 2014. године у кабинету министра привреде-саветник министра за послове привреде и привлачења страних инвеститора; Учествовала у припреми Закона о измени и допуни закона о стечају-потпредседник Радне групе за припрему Нацрта закона о изменама и допунама закона о стечају. Са министром привреде учествовала на Јавним расправама на тему Закон о стечају и Закона о приватизацији, учествовала у креирању новог Закона о постицајима за улагања.
 • 18. јула 2014. године, Влада Републике Србије је именује на место вд директора Акредитационог тела Србије.
 • 06. фебруара 2016. године,  Влада Републике Србије је именује на место заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа.

Образовање:
Мастер економиста;
Дипломирани економиста;
Положен државни испит за рад у државним органима;
Виша економска школа, Ваљево;
Гимназија “Јосип Панчић”, природно математички смер у Бајиној Башти;

Стручне обуке:

 • Привредна комора Србије, сертификат за пословну едукацију,
 • Microsoft office,
 • Workshop on EU Emisisioon Trading Sceme, monitoring reporting and verifying reguirements
 • Привредна комора Србије- Групације произвођача и ремонтера железничких (шинских) возила, њихових делова и уређаја.
 • Систем трговине емисијама Европске уније – обавезе мониторинга, извештавања и верификације (МРВ) коју организује Министарство животне средине, рударства и просторног планирања у оквиру TAIEX инструмента за пружање техничке помоћи земљама кандидатима ЕУ.
 • “Стратешки/програмски буџет” у организацији Службе за управљање кадровима и USAID пројекта за боље услове пословања;
 • Workshop on State Aid - Service of General Economic Interest-Directive on state aid rules for Services of General Economic Interest (SGEI)
 • коришћење софтвера за статистичку обраду података SPSS.
 • Представљање националне стратегије за борбу против корупције за период 2013-2018 у организацији Привредне коморе Београда.
 • Обука ИСО СРП 9001; Обука ИСО СРП 17011;

Удата, мајка једног детета.

 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа