Насловна » Документа » Акти Управе

Акти Управе


1. Процедуре 3. Правилници
2. Директиве 4. Политике
  5. Остало

 

Процедуре

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 Преузмите документ  Експлоатација рачунарско комуникационе мреже УЗЗПРО

 Преузмите документ  Израда и одржавање wеб презентација републичких органа

 Преузмите документ  Одржавање хардвера  и софтвера у Сектору за ИКТ

 Преузмите документ  Развој и одржавање софтверских решења

 Преузмите документ  Управљање хардверским ресурсима у Сектору за ИКТ

 Преузмите документ  Увођење новог система сервиса у Сектору за ИКТ

 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 Преузмите документ  Евиденција основних средстава и ситног инвентара

 Преузмите документ  Упутство о отуђењу основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала

 Преузмите документ  Фактурисање

 Преузмите документ  Финансијско књиговодство

 Преузмите документ  Израда финансијског плана

 Преузмите документ  Магацинско пословање

 Преузмите документ  Набавка, евиденција и плаћање печата, штамбиља и факсимила

 Преузмите документ  Обрачун и исплата плата

 Преузмите документ  Плаћање

 Преузмите документ  Робно материјално књиговодство

 Преузмите документ  Уплате на благајнама

 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

 Преузмите документ  Остваривање права из радног односа

 Преузмите документ  Заснивање и престанак радног односа

 Преузмите документ  Рад писарнице

 Преузмите документ  Израда плана рада Управе

 Преузмите документ  Правни и општи послови

 Преузмите документ  Судски поступци

 Преузмите документ  Процедура за поступак јавне набавке

 Преузмите документ  Интерни акт о ближем уређивању поступка јавне набавке у УЗЗПРО

 Преузмите документ  Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

 Преузмите документ  База правних прописа

 Преузмите документ  Библиотечки послови

 Преузмите документ  Информативни билтен

 

СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

 Преузмите документ  Инвестиције

 Преузмите документ  Инвестиционо и текуће одржавање

 Преузмите документ  Вођење послова физичко техничког обезбеђења

 Преузмите документ  Вођење послова заштите од пожара

 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА

 Преузмите документ  Одржавање возила

 Преузмите документ  Послови саобраћаја

 

СЕКТОР ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

 Преузмите документ  Пружање угоститељских услуга

 Преузмите документ  Упутство о начину формирања цена

 Преузмите документ  Упутство о начину наплате

 Преузмите документ  Упутство о начину рада угоститељских јединица

 

СЕКТОР ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ И БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 Преузмите документ  Хортикултура и биодекорација простора

 Преузмите документ  Коришћење репрезентативних објеката

 Преузмите документ  Производња воћа и одржавање непроизводних површина

 Преузмите документ  Прерада воћа

 Преузмите документ  Коришћење штампарских услуга

 Преузмите документ  Коришћење услуга за послове компјутербироа

 Преузмите документ  Сервисирање биротехничке опреме

 Преузмите документ  Упутство израда обједињеног оријентационог плана заштите биља

 

ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

 Преузмите документ  Поступци у току припреме и обављања интерних ревизија

 

 

Директиве

 1. Директива - возачи
  (бр. 021-01-66/2013-01 од 25.11.2013. г.)
 2. Директива о начину поступања са покретним и непокретним стварима у обављању службених послова и у случају настанка непредвиђених околности
  (бр. 021-01-11/2013-01 од 20. фебруара 2013. г.)
 3. Директива о поступању са предметима који се архивирају и начину чувања предмета
  (бр. 021-01-12/2013-01 од 18. фебруара 2013. г.)
 4. Директива о начину отпремања поште
  (бр. 021-01-13/2013-01 од 18. фебруара 2013. г.)
 5. Директива о начину рада и поступања домаћина објекта
  (бр. 021-01-39/2012-01 од 27. децембра 2012. г.)
 6. Директива о поступању у случају ванредних околности ради заштите пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката и обезбеђења проходности прилазних саобраћајница у зимском периоду 2012/2013.
  (бр. 021-01-35/2012-01 од 10.12.2012.)
 7. Директива о потписивању аката
  (бр. 021-01-17/2012-01 од 02. октобра 2012. г.)
 8. Директива о поступању запослених у Управи за заједничке послове републичких органа у транспорту вредности
  (бр. 110-00-6/2012-04 од 12. марта 2012. г.)
 9. Директива о изменама и допунама Директиве о поступању запослених у Управи за заједничке послове републичких органа у транспорту вредности
  (бр. 110-00-12/2012-04 од 18. јуна 2012. г.)
 10. Директива о начину коришћења гаража које су у надлежности Управе за заједничке послове републичких органа
  (бр. 110-00-8/2012-06 од 03. априла 2012. г.)
 11. Директива о обављању послова превоза службених возилима у Управи за заједничке послове републичких органа
  (24. јануар 2011. г.)
 12. Директива о поступању Писарнице Управе за заједничке послове републичких органа у поступцима јавних набавки
  (бр. 031-02-2/2011-05 од 4.01.2011.)

 

 

Правилници

 1. Правилник о критеријумима и начину коришћења и пружања услуга у објекту за потребе репрезентације у Београду у улици Толстојева број 2 - Клуб посланика
  (бр. 110-00-7/2016-01 од 29.06.2016.)
 2. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
  (бр. 110-00-16/2015 од 20.11.2015.)
 3. Правилник о начину разврставања и евидентирања основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала
  (бр. 110-00-5/2013-03 од 20.05.2013.)
 4. Правилник о службеној, заштитној и радној одећи и обући запослених у Управи за заједничке послове републичких органа
  (бр. 110-00-8/2011-01 од 19. октобра 2011. г.)
 5. Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању намештеника
  (бр. 110-00-5/2008-01 од 14. новембра 2008. г.)

 

 

Политике

 Преузмите документ  Политика квалитета

 Преузмите документ  Политика безбедности информација

 Преузмите документ  Изјава о политици безбедности хране

 

 

Остало

 1. Извештај о раду Управe за заједничке послове републичких органа за 2017. годину
 2. План рада Управe за заједничке послове републичких органа за 2018. годину
 3. Извештај централне комисије за попис обавеза и потраживања Управе за заједничке послове републичких органа са стањем на дан 31.12.2015. године
  (бр. 401-00-144/2016-04/1 од 25. фебруара 2016. године)
 4. Упутство о начину наплате угоститељских услуга и предаје дневних пазара у Управи за заједничке послове републичких органа
  (бр. 401-00-36/2012-04 од 23. фебруара 2012. г.)
 5. Обавештење о забрани пушења у Управи за заједничке послове републичких органа
  (бр. 011-00-9/10-01)
 6. Информација у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду

 

 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа