Насловна » Структура » Инвестиције

Сектор за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање

Сектором руководи помоћник директора мр Здравко Курћубић.

У Сектору за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање образоване су унутрашње јединице и то:

1. Одељење за инвестициону изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката - тел: 064/8167-105

2. Одељење за инвестиционо и текуће одржавање објеката, инсталација и опреме:

- Одсек за припрему и уређење простора– група објеката I
- Одсек за припрему и уређење простора– група објеката II
- Одсек за припрему и уређење простора– група објеката III
- Одсек за припрему и уређење простора– група објеката IV
- Одсек за припрему и уређење простора– група објеката V
- Одсек за електроенергетику
    - Група за електроинсталације и аутоматику
    - Група за специфична енергетска постројења
- Одсек за термотехничка постројења и инсталације
    - Група за климатизацију
    - Група за грејање
- Одсек за електронику и телекомуникације
    - Група за телекомуникације
    - Група за аудио-видео системе
    - Група за системе веза

3. Одсек за превентивно-техничку заштиту
              - Група за физичко-техничку заштиту
              - Група за противпожарну заштиту

Делокруг рада

У Сектору за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање обављају се:

  • послови у вези са припремом и израдом пројектне документације, изградњом, доградњом и адаптацијом објеката републичких органа, објеката за репрезентацију и службених станова;
  • послови вођења стручног надзора;
  • радови на инвестиционом и текућем одржавању зграда, инсталација и опреме;
  • одржавање и развој система веза и друге електронске опреме;
  • послови физичко-техничког и противпожарног обезбеђења;
  • одржавање чистоће и хигијене у зградама, радним просторијама и пратећим објектима;
  • уређење и опремање простора за организацију протоколарних свечаности, државних посета, пријема акредитива, одржавање стручних предавања и других манифестација;
  • послови у вези са уметничким делима и културним добрима, и други послови из области инвестиција и инвестиционог и текућег одржавања.

 Инвестиције

Телeфон: +381 11 3611 199
Факс: +381 11 3616 619
e-mail: zdravko.kurcubic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа