Насловна » Услуге

Услуге

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва. Одговорно лице у органу власти у складу са овом Законом одређује једно или више службених лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја Управи за заједничке послове републичких органа може поднети свако физичко или правно лице, и то у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Захтев се подноси писмено слањем захтева:

1.  поштом на адресу Управе, ул. Немањина 22-26, Београд,
2.  факсом на број 011/ 3616-615 или
3.  електронском поштом на e-mail: informacijeodjavnogznacaja@uzzpro.gov.rs

Детаљније се можете информисати и преузети потребна документа на страници: Информације од јавног значаја.

 

Услуга регистрације и паркирања домена под доменима „gov.rs“, „упр.срб“ је омогућена органима државне управе, а под доменима „sud.rs“ и „jt.rs“ правосудним органима и тужилаштвима, респективно. Ова услуга се врши на званичан захтев датог органа.

У Управи за зајдничке послове републичких органа води се евиденција регистрованих домена.

1. За регистрацију домена за државне органе потребно је упутити:

a) Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове републичких органа, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица

b) Попуњен формулар за регистрацију домена који можете преузети овде

c) Документ (копија Службеног гласника у коме је објављен пропис или други акт о образовању) којим се доказује да регистрант има право на домен gov.rs

 Преузмите документ ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДОМЕНА


2. За регистрацију домена за правосудне органе и тужилаштва потребно је упутити:

a) Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове републичких органа, потписан и печатиран од стране овлашћеног лица

b) Попуњен формулар за регистрацију домена који можете преузети овде

 Преузмите документ ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДОМЕНА

 

Уколико орган државне управе користи услугу електронске поште коју нуди УЗЗПРО за потребе државних органа и у захтеву за добијање ове услуге се изјаснио да жели да УЗЗПРО врши администрацију налога електронске поште, за отварање налога електронске поште потребно је доставити:

a) Званичан допис Управи за заједничке послове републичких органа, Немањина 22 - 26, 11000 Београд, насловљен на директора Управе за заједничке послове републичких органа, оверен и потписан од стране овлашћеног лица

b) Попуњен, потписан и оверен формулар са интрaнет странице http://prijava.uzzpro.gov.rs (доступна из УЗЗПРО мреже). На овој интрaнет страници се може видети и статус захтева.

За све додатне информације можете се обратити на телефон 011/363-1783 или на e-mail administrator@uzzpro.gov.rs .

 

Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа