Насловна » Библиотека » Дигитална библиотека

Дигитална библиотека


3.4. Дигитални садржаји

Културно добро је опште јавно добро и потребно је обезбедити слободан и једноставан приступ што већем делу садржаја. За језике и културе са малом популацијом од изузетног значаја је да што већи део културног блага буде слободно доступан, што се посебно односи на културна, уметничка и друга дела којима је истекао рок важности ауторских права. На тај начин се повећава видљивост и интересовање најшире јавности за културна и научна дела што доводи до подизања општег културног нивоа и видљивости културе на глобалном нивоу.

Институције које располажу и управљају културним богатствима у свом раду требало би да користе нове, али већ проверене моделе отварања садржаја који доприносе увођењу иновативне праксе у свакодневном пословању и пруже свим грађанима услуге сређивања и презентовања садржаја који им је дат на управљање.

Имајући у виду и међународна и домаћа искуства, треба успоставити сарадњу културних и научно-истраживачких институција у областима истраживања, иновација и развоја нових решења за дигитализацију наслеђа, као и одговарајућу међуресорну координацију. Та сарадња се нарочито односи на проучавање, развој, прилагођавање и примену стандарда за дигитализацију и обраду, изградњу система заштите дигитализованог садржаја и његово дуготрајно чување укључујући решавање проблема миграције приликом појаве нових технологија, стандарда и физичких носилаца дигиталних информација.

Стварањем предуслова за развој програма дигитализације културног историјског наслеђа стварају се услови за развој дигиталних библиотека, електронског архива и портала о културном наслеђу Републике Србије.

Главни приоритет је да се информације о објектима од историјског, научног, уметничког, технолошког, социјалног и других садржаја дигитализују и учине доступним јавности путем Интернета.

 


1867. година

 Преузмите документ   Протоколи редовне Народне скупштине држане о миoљудне 1867. године у Крагујевцу


1868. година

 Преузмите документ   Зборник закона и уредба изданих у Књажеству Србији од почетка до краја 1868. године, књига XXI


1869. година

 Преузмите документ   Устав Књажества Србије проглашен на Петров-дан на Великој народној скупштини држаној у Крагујевцу о Духовима 1869. године

 Преузмите документ   Правила по којима се има управљати у болници Казнителног завода у Београду, 1869.

 Преузмите документ   Зборник закона и уредба изданих у Књажеству Србији од почетка до краја 1869. године, књига XXII

 Преузмите документ   Српска библијографија за новију књижевност 1741–1867. (саставио Стојан Новаковић), 1869.


1870. година

 Преузмите документ   Зборник закона и уредба издани у Књажеству Србији од почетка до краја 1870. године, књига XXIII

 Преузмите документ   Законик Стефана Душана, цара српског (1349. и 1354), издао и објаснио Стојан Новаковић, 1870.

 Преузмите документ   Протоколи Народне скупштине која је држана у Крагујевцу 1870. године.

 Преузмите документ   Протоколи Велике Народне скупштине држане 10. јунија 1869. године у Крагујевцу, 1870.

 Преузмите документ   Царски казнени законик (копија хатихумајуна, превели с турскога оригинала Хусеин ефендија Карабеговић и Никола ефендија Краљевић), Сарајево, 1870

 Преузмите документ   Димитрије Радовић: Теорија казненог поступка, с погледом на Законик о поступку судском у крив. делима, за Књажество Србију, од 10. априла 1865. године, 1870.

 Преузмите документ   Нил Попов: Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине, свезка 1, 1870.

 Преузмите документ   Нил Попов: Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине, свезка 2, 1870.

 Преузмите документ   Нил Попов: Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине, свезка 3, 1870.

 Преузмите документ   Нил Попов: Србија и Русија од Кочине крајине до Св. Андрејевске скупштине, свезка 4, 1870.


1871. година

Преузмите документ   Зборник закона и уредба изданих у Књажеству Србији за 1871. годину, књига XXIV

 pdf   Закон о пороти за Књажество Србију, 1871.

 Преузмите документ   Закон о окружним штедионицама, 1871.

 Преузмите документ   Измене и допуне у Закону о правозаступницима, 1871.

 Преузмите документ   A. Ubicini: Constitution de la Principaute de Serbie, 1871.

 Преузмите документ   Протоколи Народне скупштине која је држана у Крагујевцу 1871. године


1872. година

 Преузмите документ   Зборник закона и уредаба изданих у Књажеству Србији за 1872. годину, књига XXV

 Преузмите документ   Речник свију вароши, варошица, села и засеока у Србији са 9 спискова и таблица, 1872.

 Преузмите документ    А. Токвиљ: О демократији у Америци, 1872.

 Преузмите документ   Протоколи Народне скупштине, држане у Крагујевцу 1872. године


1873. година

 Преузмите документ   Зборник закона и уредаба изданих у Књажеству Србији у 1873/4 години, књига XXVI

 Преузмите документ   Протоколи Народне скупштине која је држана у Крагујевцу 1873. године

 Преузмите документ   Грађански законик за Књажество Србију обнародован на Благовести 25. марта 1844. године, 1873.


1874. година

 Преузмите документ   Протоколи ванредне Народне скупштине која је држана у Крагујевцу 1874. године


1875. година

 Преузмите документ   Зборник закона и уредaба изданих у Књажеству Србији у години 1875, књига XXVII

 Преузмите документ   Стенографске белешке о седницама Народне скупштине држане у Београду 1874/5. године, I

 Преузмите документ   Стенографске белешке о седницама Народне скупштине држане у Београду 1874/5. године, II

 Преузмите документ   М.Ђ. Милићевић: Чупићи Стојан и Никола, 1875.


1876. година

 Преузмите документ   А. Мајков: Историја српскога народа, 1876.

 Преузмите документ   М. Ђ. Милићевић: Кнежевина Србија, 1876.

 Преузмите документ   Џон Стјуарт Мил: О представничкој влади, 1876.

 Преузмите документ   Протоколи Народне скупштине, држане у Крагујевцу и Београду 1875/6. године, 1876.


1877. година

 Преузмите документ   Зборник закона и уредаба у Књажеству Србији у досадањим зборницима нештампаних а издатих од 2. фебруара 1835. до 23. октобра 1875. године, 1877, књига 30.

 Преузмите документ   Зборник закона и уредаба изданих у Књажеству Србији од 23. јануара 1876. па до 1. јуна месеца 1877. године, књига XXIX

 Преузмите документ   Зборник закона и уредaба изданих у Књажеству Србији од 23. Јуна до 24. Јула 1877, књига 31.

 Преузмите документ   Хронологијска и азбучна таблица свију зборника, закона и уредаба изданих у Књажеству Србији од 2. фебруара 1835. до 24. јула 1877, почињући од Зборника 1. па до 31-ог

 Преузмите документ   Протоколи Народне Скупштине која је држана у Крагујевцу 1877. године


1878. година

 Преузмите документ   Зборник закона и уредaба изданих у Књажеству Србији од 5. Августа 1877. до 12. Јуна 1878. године, књига 32.

 Преузмите документ   Зборник закона и уредaба изданих у Књажеству Србији од 5. Јула до 28. Октобра 1878. године, књига 33.

 Преузмите документ   Стенографске белешке о седницама Народне скупштине за 1877. годину, која се састала у Крагујевцу 24. јунија 1878. године

 Преузмите документ   Протоколи Народне скупштине за 1877. годину, која је држана у Крагујевцу 1878. године


1879. година

 Преузмите документ   Зборник закона и уредаба изданих у Књажевству Србије од 1. Новембра 1878. до 6. Маја 1879. године, књига 34.

 Преузмите документ   Календар са шематизмом Књажевства Србије за годину 1879.

 Преузмите документ   Протоколи Народне скупштине, држанe у Нишу 1878-79. године

 Преузмите документ   Ђор. Павловић: Објашњење грађанског законика. О јемству, §§ 827–846, 1879.

 Преузмите документ   Државопис Србије (Statistique de la Serbie), IX свеска, 1879.


1880. година

 Преузмите документ   Протоколи ванредне Народне скупштине држане у Крагујевцу 1880. године

 Преузмите документ   Казнени законик и казнени поступак судски за Кнежевину Србију, 1880.

 Преузмите документ   Чедомиљ Мијатовић Деспот Ђурађ Бранковић, господар Србима, Подунављу и Зетском приморју, прва књига, 1880.

 Преузмите документ   Уговор о пријатељству и трговини између Србије и Велике Британије, 1880.


1881. година

 Преузмите документ   Устројство судова првостепених, апелационог, касационог и београдско трговачког са поступцима грађанским и стецишним за књажество Србију, 1881.


1882. година

 Преузмите документ   Књаз Михаило: Беседа, 1882.

 Преузмите документ   Државопис Србије (Statistique de la Serbie), свезска XL, 1882.

 Преузмите документ   Чедомиљ Мијатовић Деспот Ђурађ Бранковић, господар Србима, Подунављу и Зетском приморју, друга књига, 1882.


1883. година

 Преузмите документ   Државопис Србије (Statistique de la Serbie), свезска XII, 1883.

 Преузмите документ   Наредба о оснивању и вођењу трговачких регистарах, 1883.

 Преузмите документ   Збирка конвенција између Србије и других држава, 1883.

 Преузмите документ   Зборник закона, правила, наредаба и упутстава о увођењу и контролисању мера метарског система у Краљевини Србији, 1883.

 Преузмите документ   Правила о дужностима апсанских стража и стражара при казненим заводима, 1883.


1884. година

 Преузмите документ   М. Ђ. Милићевић: Краљевина Србија: Ђ: Нови Крајеви, 1884.

 Преузмите документ   Закон о попису људства и имовине, 1884.

 Преузмите документ   Правила о поступању у неспорним (ванпарничним) делима, 1884.


1885. година

 Преузмите документ   Гл. Гершић: Природа државине и основа њене правне заштите, са критичким погледима на наш грађански законик, 1885.

 Преузмите документ   Зборник закона, уредаба и расписа по струци грађевинској, 1885.


1886. година

 Преузмите документ   Стојан Новаковић: Служба логотета (или великог логотета) у старој српској држави: Прилог к тумачењу Душановог закона, 1886.


1887. година

 Преузмите документ   Проф. В. Карић: Србија: опис земље, народа и државе, 1887.


1888. година

 Преузмите документ   Устав Краљевине Србије проглашен 22. децембра 1888. год. на Великој народној скупштини, држаној у Београду месеца децембра 1888. године


1890. година

 Преузмите документ   М. Милановић: Лична слобода и безбедност: философска, правна и политичка расправа, 1890.


1891. година

 Преузмите документ   Стојан Новаковић: Село: Из дела „Народ и земља у старој српској држави“, 1891.


1892. година

 Преузмите документ   М. Гарашанин: Два намесништва, 1892.


1893. година

 Преузмите документ   М. Стојан Новаковић: Срби и Турци XIV и XV века, 1893.


1894. година

 Преузмите документ   Мита Живковић: Сарајево: од свог постанка до данас, 1894.

 Преузмите документ   М. Ђ. Милићевић: Живот Срба сељака, 1894.


1895. година

 Преузмите документ   Л. Арнтс Ритер од Арнесберга: Пандекте или данашње римско право, књига трећа: Облигационо и заложно право, 1895.


1896. година

 Преузмите документ   Др Мих. В. Вујић: Начела народне економије, књига друга: Економска теорија, 1896.


1897. година

 Преузмите документ   Др Ив. Лазаревић: О потреби ушоравања села, 1897.


1898. година

 Преузмите документ   Божо Кнежевић: Принципи историје, књига прва: Ред у историји, 1898.

 Преузмите документ   Закон о изменама и допунама у Закону о грађанском судском поступку, 1898.

 Преузмите документ   Закон о уређењу управе фондова, 1898.

 Преузмите документ   Закон о средњим школама, 1898.

 Преузмите документ   Закон о земљорадничким и занатским задругама, 1898.

 Преузмите документ   Закон о грађењу и експлоатацији нових железница, 1898.

 Преузмите документ   Закон о окружним и среским скупштинама, 1898.

 Преузмите документ   Закон о лову, 1898.

 Преузмите документ   Закон о државној архиви, 1898.

 Преузмите документ   Закон о уништавању штетних животиња и биљака и о заштићавању корисних животиња са Законом о риболову, 1898.


1899. година

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: О дводомном систему, 1899.

 Преузмите документ   Живко М. Милосављевић: Римско приватно право, књига I, 1899.


1900. година

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Велика Народна Скупштина (студија о уставотворној власти), 1900.

 Преузмите документ  Др К. Т. Е-Еберг: Наука о финансијама, 1900.


1901. година

 Преузмите документ   Устав Краљевине Србије, 1901.

 Преузмите документ   А. Тијер: Историја Француске Револуције и Конзулства и Царства: Део први: Историја Француске Револуције, свеска III, књига једанаеста, 1901.

 Преузмите документ   Правила о уређењу грађевинарско-предузимачког еснафа у Београду, 1901.


1902. година

 Преузмите документ   А. Тијер: Историја Француске Револуције и Конзулства и Царства: Део први: Историја Француске Револуције, свеска III, књига дванаеста, 1902.

 Преузмите документ   А. Тијер: Историја Француске Револуције и Конзулства и Царства: Део први: Историја Француске Револуције, свеска IV, књига петнаеста, 1902.

 Преузмите документ   Љуб. Стојановић: Стари српски записи и натписи, књига I, 1902.

 Преузмите документ   Стенографске белешке о раду редовне Народне скупштине за 1902. годину, 1902.

 Преузмите документ   Правила о домаћем реду у казненим заводима у Београду, Нишу и Пожаревцу, 1902.


1903. година

 Преузмите документ   Љуб. Стојановић: Стари српски записи и натписи, књига II, 1903.


1904. година

 Преузмите документ   Др Коста Кумануди: Правни положај одступелих министара, 1904.

 Преузмите документ   Стојан Новаковић: Примери књижевности и језика старога и српско-словенскога, 1904.


1906. година

 Преузмите документ   Стојан Новаковић: Балканска питања и мање историјско-политичке белешке о Балканском полуострву 1886–1905, 1906.

 Преузмите документ   Др Алберт Фридрих Бернер: Немачко казнено право, књига II, 1906.

 Преузмите документ   Др Божидар В. Марковић: Треба ли пороту укинути или реформисати?, 1906.

 Преузмите документ   Др Б. Марковић: Условна осуда у Државном савету, 1906.

 Преузмите документ   Унутрашњи правилник (са спроводним актом) Књ. Великог Суда, 1906.

 Преузмите документ   Ђ. Тарђони-Торцети: Ђ. Менаши Кавалерија рустикана, 1906.


1907. година

 Преузмите документ   Др Драг. Аранђеловић: О учешћу судија у јавном животу, с нарочитим обзиром на наше прилике, 1907.

 Преузмите документ   Јов. Лончарић: Државни савет по Уставу од 1838. године (студија из историје српске уставности), 1907.

 Преузмите документ   Рударски законик за Краљевину Србију од 15. априла 1866. године с изменама и допунама од 21. јула 1877, од 6. фебруара 1896. и 27. јануара 1900. године

 Преузмите документ   Стојан Новаковић: Уставно питање и закони Карађорђева времена – студија о постању и развићу врховне и средишње власти у Србији 1805–1811, 1907.

 Преузмите документ   Слободан Јовановић, др Коста Кумануди: Основи јавног права Краљевине Србије, 1907.

 Преузмите документ   Д. Ђ. Алимпић: Бертилонаж, 1907.

 Преузмите документ   Сава М. Шапчанин: О правним радњама стечајног дужника извршеним за време стечаја, 1907.

 Преузмите документ   Фердинанд Ласал: О суштини устава, 1907.

 Преузмите документ   Др Драг. Аранђеловић: О учешћу судија у јавном животу с нарочитим обзиром на наше прилике, 1907.

 Преузмите документ   Питање реформе казненог права, 1907.


1908. година

 Преузмите документ   Др Никодим Милаш: Грчко-римско законодавство о црквеној имовини, 1908.

 Преузмите документ   Буџет државних прихода и расхода за 1908. годину, 1908.

 Преузмите документ   Јован Лончарић: Кривична Дела по царинском закону, 1908.

 Преузмите документ   Др Мих. Гавриловић: Милош Обреновић, књига прва (1813–1820), 1908.

 Преузмите документ   Др Бож. В. Марковић: О доказима у кривичном поступку, 1908.


1909. година

 Преузмите документ   Милорад Недељковић: Историја српских државних дугова од 1867. до 1895. године, 1909.

 Преузмите документ   Мих. Тадић: Сваком своје: у одбрану судске независности, 1909.

 Преузмите документ   Др Мих. Гавриловић: Милош Обреновић, књига друга, 1909.

 Преузмите документ   Први српски закон о црквеним властима, 1909.

 Преузмите документ   Закон о конвенцији за побољшање судбине рањеника и болесника у војсци за време рата, 1909.

 Преузмите документ   Стојан Протић: Тајна конвенција између Србије и Аустро-Угарске: један лист из новије историје Србије, 1909.

 Преузмите документ   Закон о јавним правозаступницима, 1909.

 Преузмите документ   Практични захтеви Социјалне демократије, 1909.

 Преузмите документ   Закон о парохијском свештенству, 1909.

 Преузмите документ   Др Бож. В. Марковић: Срества за замену кратковремене казне лишењем слободе с нарочитим обзиром на условну осуду, 1909.

 Преузмите документ   Живојин М. Перић: О амнестији у српском кривичном праву у вези са питањем о судској одговорности завереника, 1909

 Преузмите документ   Живојин М. Перић: О обавези заштите у случају физичких недостатака ствари код уговора о продаји и куповини, 1909.


1910. година

 Преузмите документ   Др Тома Живановић: Појам узрочности у Кривичном Праву; Теорија воље и теорија свести (представе) о умишљају и dolus eventualis, 1910.

 Преузмите документ   Народна скупштина, II редовни састанак, 7. октобар 1910.

 Преузмите документ   Народна скупштина, L редовни састанак, 17. децембар 1910.

 Преузмите документ   Народна скупштина, LI редовни састанак, 18. децембар 1910.

 Преузмите документ   Јован Скерлић: Светозар Марковић, његов живот, рад и идеје, 1910.

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Политичке и правне расправе, друга свеска, 1910.

 Преузмите документ   Правилник за извршење Закона о поништавању државних хартија од вредности, 1910.

 Преузмите документ   Правилник за извршење катастра зграда (кућа) у Књажевини Црној Гори, 1910.

 Преузмите документ   Правилник за Благајничко одељење Државног Главног Рачуноводства, 1910.


1911. година

 Преузмите документ   Закон о привременом пословном реду у Народној скупштини, Цетиње, 1911.

 Преузмите документ   Народна скупштина, редовни састанак од 12. јануара до 31. јануара 1911. године

 Преузмите документ   Народна скупштина, CXXXVI редовни састанак, 9. мај 1911.

 Преузмите документ   Ђ. Б. Несторовић: Правне расправе и чланци: одштампани из повремених листова и новина, 1911.

 Преузмите документ   Југословенска штампа: реферати и библиографија, 1911.

 Преузмите документ   Др Милета Ст. Новаковић: Друга хашка конференција мира, 1911.


1912. година

 Преузмите документ   Народна скупштина, XXXVII редовни састанак, 16. јануар 1912.

 Преузмите документ   Народна скупштина, XXXIX редовни састанак, 18. јануар 1912.

 Преузмите документ   Народна скупштина, XLI редовни састанак, 20. јануар 1912.

 Преузмите документ   Народна скупштина, XII редовни састанак, 29. мај 1912.

 Преузмите документ   Народна скупштина, XIV редовни састанак, 31. мај 1912.

 Преузмите документ   Народна скупштина, XXII редовни састанак, 11. јун 1912.

 Преузмите документ   Народна скупштина, V редовни састанак, 28. јун 1912.

 Преузмите документ   Др Милета Ст. Новаковић: Рад Хашкога изборнога суда, 1912.

 Преузмите документ   Александар Арнаутовић: Штампарије у Србији у XIX веку, 1912.

 Преузмите документ   Ж. Спасојевић: О јуриспруденцији, 1912.

 Преузмите документ   Гига Гершић: После педесет година (успомене и рефлексије о српском покрету г. 1848), 1912.

 Преузмите документ   Др Нинко Перић: Теорија злоупотребе права и грађанско законодавство, 1912.

 Преузмите документ   Закон о калдрмини, 1912.

 Преузмите документ   Миленко М. Вукићевић: Карађорђе, књига друга: Историја устанка 1804–1807, 1912.

 Преузмите документ   Др Мих. Гавриловић: Милош Обреновић, књига трећа (1827–1835), 1912.

 Преузмите документ   Стојан Новаковић: Двадесет година уставне политике у Србији 1883–1903: Историјско-мемоарске записке к томе времену и к постању и практиковању устава од 1888 и 1901, 1912.

 Преузмите документ   Стојан М. Протић: Одломци из уставне и народне борбе у Србији, књига друга: Од Зајечарске буне до оставке Краља Милана, 1912.

 Преузмите документ   Закон о задужбинама, 1912.

 Преузмите документ   Закон о заштити шумскога власништва, 1912.

 Преузмите документ   Др М. А. Тодоровић: Јавна сместишта: њихово уређење, експлоатација и значај по трговину, 1912.

 Преузмите документ   Нацрт Закона за спречавање и сузбијање приљепљивих болести и разлагање Нацрта Закона за спречавање и сузбијање приљепљивих болести, 1912.

 Преузмите документ   Др М. Миљковић: Појам крађе: de lege ferenda, 1912.


1913. година

 Преузмите документ   Др Милета Ст. Новаковић, Др Лазар Марковић: Српско–бугарски уговор са гледишта међународног права, 1913.

 Преузмите документ   М. Р. С: Срби и Бугари у прошлости и садашњости, 1913.

 Преузмите документ   Народна скупштина, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV и XVI редовни састанак, држани 19, 20, 22, 24, 27. и 29. априла 1913. године


1914. година

 Преузмите документ   Карл Кауцки: Класне супротности у доба француске револуције, 1914.

 Преузмите документ   Анри Барби: Брегалница, српско-бугарски рат 1913., 1914.

 Преузмите документ   Закон о народним школама, 1914.

 Преузмите документ   Закон о монополима, 1914.

 Преузмите документ   Уредба о насељавању у новоослобођеним и присаједињеним областима, 1914.


1915. година

 Преузмите документ   Ј. Миодраговић: Трагични дани Београда – белешке из тринаестодневне владавине аустријске у Београду, 1915.

 Преузмите документ   Закон о помоћи невољнима у рату и Правилник за извршење овог закона, 1915.


1916. година

 Преузмите документ   Закон од 28. травња (априла) 1916. о принудној нагоди (равнању) ван стечаја и о преинаци неких наређења Стечајног закона и Закона о побијању правних дјела гледе имовине инсолвентна дужника; Наредба бана Краљевина Хрватске, Славоније и Далмације од 1. рујна 1916. о поступку код принудне нагоде (равнања) ван стечаја, издана на основи закона од 28. травња 1916. и неке одредбе законске на које се позивају речени закон и наредба


1917. година

 Преузмите документ   Б. Брђанин: Програм за уједињење Србије и Црне Горе, 1917.

 Преузмите документ   Др Алекса Ивић: Између Првог и Другог српског устанка (од септембра 1813. до априла 1815. године), 1917.


1918. година

 Преузмите документ   Божо К. Маршићанин: Успомене из збега, 1918.

 Преузмите документ   Тајна превратна организација Извештај са претреса у Војном суду за официре у Солуну по белешкама вођеним на самом претресу, 1918.


1919. година

 Преузмите документ   Уредба о организацији Министарства финансија,1919.

 Преузмите документ   Уредба о уређењу Министарства правде, 1919.


1920. година

 Преузмите документ   Др Штефан Сагадин: Наш садашњи уставни положај, 1920.

 Преузмите документ   Др Јосип Смодлака: Нацрт Југословенског Устава, 1920.

 Преузмите документ   Миливоје Ј. Петровић: О децентрализацији управе, 1920.

 Преузмите документ   Стојан М. Протић: Уочи Уставотворне Скупштине, 1920.

 Преузмите документ   Др Ђорђе Тасић: Проблем оправдања државе: докторска теза, 1920.

 Preuzmite dokument   Жив. М. Перић: Специјални део грађанског права: Стварно право, 1920.

 Preuzmite dokument   Живојин М. Перић; Драгољуб Аранђеловић: Грађански судски поступак, први део: О суђењу, 1920.


1921. година

 Преузмите документ   Д. Ђ. Алимпић: Управне власти у старој српској царевини, правно-историјска студија, 1921.

 Преузмите документ   Др Тома Живановић: Општи део основа Кривичног права, 1921.

 Преузмите документ   Закон о сузбијању скупоће животних намирница и несавесне спекулације и Правилник за извршење истог закона, 1921.


1922. година

 Преузмите документ   Ст. Станојевић: Цар Душан (отштампано из браства 16), 1922.

 Преузмите документ   Др Милета Новаковић: Друштво народа (Одштампано из „годишњице” Николе Чупића, књига XXXV), 1922.

 Преузмите документ   Тих. Р. Ђорђевић: Из Србије кнеза Милоша – културне прилике од 1815. до 1839. године, 1922.

 Преузмите документ   Жив. Перић: Специјални део грађанског права: II: Облигационо (тражбено) право, други део: Специјални део облигационог (тражбеног) права (о уговорима), 1922.

 Преузмите документ   Проф. др Ф. Тарановски: Увод у историју словенских права, 1922.

 Преузмите документ   Закон о уређењу наших војничких гробаља и гробова у отаџбини и на страни, као и гробаља изгинулих војника и морнара, ратних заробљеника и интернираних лица, држављана: Немачке, Аустрије, Угарске и Бугарске, сахрањени на нашој државној територији, 1922.

 Преузмите документ   Закон о платама председника, чланова, секретара, писара и практиканата епархијских духовних судова у опсегу пређ. старих и нових области Краљевине Србије, 1922.

 Преузмите документ   Миливоје М. Савић: Наша индустрија и занати: њине основице, стање, односи, важност, путеви, прошлост и будућност, II. део, 1922.

 Преузмите документ   Спасоје Радојичић: Основи трговачког права, 1922.

 Преузмите документ   Закон о заштити раденика, 1922.

 Преузмите документ   Др Александер В. Јесенски; Др Паја Ј. Протић: Приватно право у Војводини, 1922.

 Преузмите документ   Зборник закона, правила и правилника који се тичу православних богословија, 1922.

 Преузмите документ   Закон о установљењу и уређењу Државне Класне Лутрије за потпомагање народне привреде, 1922.


1923. година

 Преузмите документ   Мита Димитријевић: Куманово–Брегалница, 1923.

 Преузмите документ   Др Божа С. Николајевић: Под Немцима, 1923.

 Преузмите документ   Мил. Ј. Николајевић: Србија и њени савезници – догађаји с јесени 1915. године, 1923.

 Преузмите документ   Ст. Станојевић: Из српске прошлости – историски чланци, 1923.

 Преузмите документ   Проф. Живојин М. Перић: Специјални део грађанског права IV: Наследно право, 1923.

 Преузмите документ   Др Драгослав Б. Јовановић: Доношење закона, 1923.

 Преузмите документ   Раша Милошевић: Тимочка буна 1883. године: Успомене Раше Милошевића, члана Главног одбора Радикалне странке, 1923.

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Друга влада Милоша и Михаила (1858–1868), 1923.

 Преузмите документ   Жив. Живановић: Политичка историја Србије у другој половини деветнаестог века: књига прва: од Свето-Андрејске скупштине до прогласа независности Србије, 1858–1878. године, 1923.

 Преузмите документ   Ђурђе Јеленић: Нова Србија и Југославија, 1923.

 Преузмите документ   Драгослав Б. Јовановић: Појам закона, 1923.

 Преузмите документ   Љуб. Стојановић: Стари српски записи и натписи, књига IV, 1923.

 Преузмите документ   Др Божо Цвјетковић: Дубровачка дипломација, I дио, 1923.

 Преузмите документ   Закон о одговорности жељезница за проузроковану смрт или телесну повреду (XVIII : 1874.) и односна судска пракса, 1923.

 Преузмите документ   Константин Јиречек: Историја Срба, четврта свеска: Културна историја: II део, 1923.


1924. година

 Преузмите документ   Др Срећко Зуглиа: Природне обавезе у теорији и српском приватном праву, 1924.   (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Др Видан Благојевић: О принудној нагоди (равнању) ван стечаја, 1924.   (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Андра Ђорђевић: Теорија грађанског судског поступка с погледом на Законик о поступку судском у грађанским парницама за Краљевину Србију, 1924.

 Преузмите документ   Жив. Живановић: Политичка историја Србије у другој половини деветнаестог века, књига друга: од прогласа независности Србије до абдикације краља Милана, 1878–1889. године, 1924.

 Преузмите документ   Жив. Живановић: Политичка историја Србије у другој половини деветнаестог века, књига трећа: Краљевско намесништво по абдикацији Краља Милана и прва половина владавине Краља Александра I 1889–1897. године, 1924.


1925. година

 Преузмите документ   Никола Ј. Аранђеловић: Опсада Једрена 1912–1913. године, 1925.

 Преузмите документ   Др Мих. П. Чубински: Нове судске реформе, 1925.

 Преузмите документ   Љуб. Стојановић: Стари српски записи и натписи, књига V, 1925.

 Преузмите документ   Жив. Живановић: Политичка историја Србије у другој половини деветнаестог века, књига четврта: Друга половина владавине Краља Александра I до угашења династије Обреновића 1897–1903. године, 1925.

 Preuzmite dokument   Српска краљевска академија: Живот и обичаји народни, књига 14: Различита грађа за народни живот и обичаје, 1925.

 Preuzmite dokument   Јован Цвијић: Насеља и порекло становништва, књига 20, 1925.

 Преузмите документ   Милорад Рајчевић Из жарке Африке, друга књига, 1925.

 Преузмите документ   Јеврем Герасимовић: Старо српско право, 1925.


1926. година

 Преузмите документ   Трива Милитар: Др Светозар Милетић и његово доба, 1926.

 Преузмите документ   Љуб. Стојановић: Стари српски записи и натписи, књига VI, 1926.

 Преузмите документ   Др Ситон-Ватсон: Сарајево: студија о узроцима светскога рата, 1926.


1927. година

 Преузмите документ   Андрија Лубурић: Невесињска пушка, 1927.

 Преузмите документ   Душан С. Николајевић: Краљ Милан и Тимочка Буна, 1927.

 Преузмите документ   Др Ханс Келсен: О границама између правничке и социјолошке методе, 1927.

 Преузмите документ   Др Арсен М. Чубински: О застарелости у грађанском праву, 1927.

 Преузмите документ   Историја Ниша приликом педесетогодишњице ослобођења Константиновог и Немањиног града, 1927.

 Преузмите документ   Положај радничке класе, 1927.

 Преузмите документ   Др Лазар Марковић: Грађанско право, прва књига: Опште право и Стварно право, 1927.

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Влада Милана Обреновића, књига друга (1878–1889), 1927.

 Преузмите документ   Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца, књига 11: Трећи период 1915. године, 1927.

 Преузмите документ   Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца: Дванаеста књига: 1915. година, Трећи период: Опште одступање српске војске, 1927.


1928. година

 Преузмите документ   Др Стеван Ћирковић: Жена и дипломација. Треба ли и женама допустити ступање у дипломатску службу? С предговором од Др М. Нинчића, пређ. Министра иностраних дела, 1928.

 Преузмите документ   Др Лаза М. Костић: Закон о местима са списковима свих вароши и варошица и коментаром, 1928.   (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Боривоје Ж. Милојевић: Јединство наших земаља: географско-политички чланци, 1928.

 Преузмите документ   Александар В. Соловјев: Законодавство Стефана Душана, цара Срба и Грка, 1928.


1929. година

 Преузмите документ   Радмила Петровић: Законик Петра I Владике Црногорског, историско-правна расправа, 1929

 Преузмите документ   Драгиша Лапчевић: Србија у бројевима, 1. део, 1929.   (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Др Чед. Митровић: Суд за брачне спорове у Србији (од ослобођења до издања грађанског законика), 1929.

 Преузмите документ   Челсо Кавалијери: Прописи о држављанству Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1929.

 Преузмите документ   Др Жарко Миладиновић: Парламентарно право интерпелације, 1929.

 Преузмите документ   Др Јован Радонић: Ђорђе Бранковић, деспот „Илирика”, 1929.

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Влада Александра Обреновића, књига прва (1889–1897), 1929.


1930. година

 Преузмите документ   Закон о земљишним књигама од 18. маја 1930. године

 Преузмите документ   Живко Г. Павловић: Битка на Колубари, други део: Офанзивна битка, 1930.

 Преузмите документ   Живко Г. Павловић: Битка на Колубари, други део: Офанзивна битка, свеска 1, 1930.


1931. година

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Влада Александра Обреновића, књига друга (1897–1903), 1931.

 Преузмите документ   Др Милан Бартош: Из међународног приватног права, 1931.

 Преузмите документ   Агонија Београда у светском рату 1914–1915, 1931.


1932. година

 Преузмите документ   Радивоје Николајевић: Издавање криваца по југословенском законодавству (L’extradition en Yougoslavie), 1932.    (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Др Драг. Страњаковић: Србија Пијемонт Јужних Словена 1842–1853, 1932.

 Преузмите документ   Александар М. Стојићевић: Историја наших ратова за ослобођење и уједињење од 1912–1918 год. (ток операција и примена снабдевања), 1932.

 Преузмите документ   Др Драгослав Страњаковић: Влада уставобранитеља 1842–1853: унутрашња и спољашња политика, 1932.


1933. година

 Преузмите документ   Др Тома Живановић: Потреба и разлози унификације кривичног права и права у опште словенских држава (Besoin et raisons de l’unification du droit criminal et du droit en general des Etats slaves), 1933.

 Преузмите документ   Хипотека на речним бродовима у словенским државама (L’hypotheque fluviale dans les Etats slaves), 1933.

 Преузмите документ   Др Михајло Вуковић, старешина среског суда: Превозни уговор, 1933.    (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Мита Димитријевић, Милован Лазаревић: Изборни закон пред Народном скупштином, 1933.

 Преузмите документ   Др Емил Стефановић: Уставни нацрт сталешке државе, 1933.    (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Аграрна реформа, књига II: Закон о насељавању Јужних крајева, Министарство пољопривреде Краљевине Југославије, 1933.

 Преузмите документ   Закон о општинама, 1933.

 Преузмите документ   Др Илија А. Пржић: Заштита мањина, 1933.

 Преузмите документ   Др Ђура Поповић: Класици међународно-правне доктрине, 1933.

 Преузмите документ   Петар И. Поповић: Француско-српски односи за време Првог устанка (Наполеон и Карађорђе), 1933.

 Преузмите документ   Петар Костић: Просветно-културни живот православних Срба у Призрену и његовој околини у XIX и почетком XX века (са успоменама писца), 1933.

 Преузмите документ   Др Гргур Јакшић: Европа и Васкрс Србије (1804–1834), 1933.

 Преузмите документ   Данило М. Ненадовић: Два јуриша на закључку прве битке у Добруџи у борбама Прве српске добровољачке дивизије 5–7. септембра 1916. године, 1933.

 Преузмите документ   Џ. П. Гуч, Ј. М. Јовановић Дипломатска историја модерне Европе 1878–1919, 1933.


1934. година

 Преузмите документ   Др Илија А. Пржић: Државно и међународно право (Droit Interne et Droit International), 1934.

 Преузмите документ   Др Илија А. Пржић: Издавање криваца у међународном праву (L’extradition en Droit International), 1934.

 Преузмите документ   Др Борислав Т. Благојевић (Dr Borislav T. Blagoyevitch): Егзекватура страних пресуда по закону о извршењу и обезбеђењу (L’exequatur des jugements étrangers selon la loi yougoslave), 1934.   (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Др Јозо Штефановић, адвокат, члан комисије за израду нацрта Трговачког законика Краљевине Југославије у Министарству правде, Загреб: Мало о праву трговачког рачуноводства (Поводом питања реформе неких његових одредаба), 1934.

 Преузмите документ   Живојин М. Перић: Лично брачно право по српском грађанском законику, 1934.

 Преузмите документ   Др Фердо Чулиновић: Жена у нашем кривичном праву, 1934.    (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Др Урош Круљ: Сенатски говори, 1934.

 Преузмите документ   За правично решење положаја градских службеника у закону о градовима, 1934.

 Преузмите документ   Ст. Станојевић: Из наше прошлости: прва књига: Слике из културне историје средњега века, 1934.

 Преузмите документ   Јован М. Поповић: Неимари Југославије, 1934.

 Преузмите документ   Трећа балканска конференција (рад југословенске националне групе), 1934.

 Преузмите документ   А. Дебидур: Дипломатска историја Европе: од отварања Бечког конгреса до закључења Берлинског (1814–1878), књига друга, 1934.

 Преузмите документ   Др Илија А. Пржић: Ново међународно право: расправе и чланци, 1934.

 Преузмите документ   Др Дионис: Година Коментар ванпарничног поступка, 1934.

 Преузмите документ   Одлуке Државног савета 1929–1932, 1934.


1935. година

 Преузмите документ   Др Илија А. Пржић: Извори међународног права, 1935.

 Преузмите документ   Угоститељски зборник: хотели, ресторани, свратишта или коначишта, гостионице, кафане, пансиони, бифеи, народне кухиње и крчме, 1935.

 Преузмите документ   Др Сигфрид Перлберг: Кривично правна одговорност органа и намештеника новчаних завода, 1935.

 Преузмите документ   Др Станко Франк: Кривична одговорност органа и чиновника новчаних завода, 1935.

 Преузмите документ   Др Хуго Верк: Изједначавање приватног осигуравајућег права, 1935.

 Преузмите документ   Др Александар Соловјев: Кажњавање неверне жене у црногорском и византиском праву, 1935.

 Преузмите документ   Др Радоје Вукчевић, адвокат: Кривична одговорност органа новчаних завода, 1935.

 Преузмите документ   Милош М. Јовичић: Правни односи у породици. Лични односи међу супрузима, родитељско право, 1935.

 Преузмите документ   Арсен М. Боремовић, заменик државног тужиоца: Право бранилаца у припремном поступку, 1935.

 Преузмите документ   Др Тома Живановић: Основи Кривичног права Краљевине Југославије, општи део: I књига (Увод – I. Кривично дело), 1935.

 Преузмите документ   Др Димитрије Кириловић: Помађаривање у бившој Угарској: прилог историји српских школа, 1935.

 Преузмите документ   Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон А. Д.: Општи каталог књига, 1935.

 Преузмите документ   Биографски лексикон: Сенат: Народна скупштина (Lexique biographique: Sénat: Chambre des Députés), 1935.

 Преузмите документ   Ил. Н. Ђукановић: Убиство кнеза Михаила и догађаји о којима се није смело говорити, књига друга: Неколико првака либералних и завера, 1935.

 Преузмите документ   Др Милован Зоричић: Тумач Закона о лову од 5. децембра 1931. године, 1935. (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Влада Александра Обреновића, књига друга, 1935.

 Преузмите документ   Јован Цвијић: Насеља и порекло становништва, књига 28, 1935.


1936. година

 Преузмите документ   Др Јован Ђорђевић: Савремена француска демократија, 1936.

 Преузмите документ   Др Милан Владисављевић, доцент универзитета: Парламентаризам по одредбама устава, 1936.

 Преузмите документ   С. М. Штедимлија: Црна Гора у Југославији, 1936.

 Преузмите документ   Бож. Ђ. Недић: Проблем обезбеђења инвалида: критичка расматрања и практични предлози, 1936.   (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Раша Милошевић: Државни удар озго: први април 1893: свргнуће крњег краљевског намесништва, 1936.

 Преузмите документ   Коста Н. Милутиновић: Михаило Полит-Десанчић као историчар, 1936.

 Преузмите документ   Књига о Балкану I, 1936.

 Преузмите документ   Џевад Сулејманпашић: Журнализам разарач човечанства и новинство са најмањом мером журнализма, 1936.

 Преузмите документ   Слободан Јовановић: Држава, књига прва: Појам државе. Државне функције, 1936.

 Преузмите документ   Јаша М. Продановић: Уставни развитак и уставне борбе у Србији, 1936.

 Преузмите документ   Лаза М. Костић: Административно право Краљевине Југославије, друга књига: Делатност управе, 1936.

 Преузмите документ   Добросав Ј. Миленковић Шумадиска дивизија I позива 1915, књига трећа, 1936.

 Преузмите документ   Одлуке Државног савета 1933–1935, 1936.


1937. година

 Преузмите документ   Др Борислав Т. Благојевић (Dr Borislav T. Blagoyevitch): Појам лица без држављанства (La notion des apatrides), 1937.

 Преузмите документ  Др Иво Политео: О потреби кодификације радног права, 1937.

 Преузмите документ  Милош М. Јовичић: Како да се у новом грађанском законику уреди правни положај ванбрачне деце?, 1937.

 Преузмите документ  Живан Ј. Ранковић: Томаш Г. Масарик: његов живот и рад, 1937.

 Преузмите документ  Деспот Остојић: Међународна организација рада, 1937.

 Преузмите документ  Др Д. Ј. Поповић: О Цинцарима: прилози питању постанка нашег грађанског друштва, 1937.

 Преузмите документ  А. А. Брусилов: Ратне успомене, 1937.

 Преузмите документ  Споменица шездесетогодишњице и освећења споменика ослобођења Ниша, 1937.

 Преузмите документ  Др Гргур Јакшић: Борба за слободу Србије 1788–1816, 1937.

 Преузмите документ  Петар Пекић: Пропаст Аустро-угарске монархије и постанак насљедних држава, 1937.

 Преузмите документ  Фердо Шишић: Југословенска мисао, 1937.

 Преузмите документ  Лазо М. Костић: Теориска статистика, 1937.


1938. година

 Преузмите документ   Живојин М. Перић, професор универзитета: О значају упоредног права, 1938.

 Преузмите документ   Јован Ђ. Драгутиновић: Дипломатска и политичка историја Јужних Словена од 1833. до 1920. године, 1938.

 Преузмите документ   Др Милош Младеновић: Законик Леке Дукађина, 1938.

 Преузмите документ   Димитрије Мита Клицин: Одломци из новије политичке историје војвођанских и троједничких Срба (1902–1914), 1938.

 Преузмите документ   Др Борислав Т. Благојевић: Основи науке о држављанству, 1938.

 Преузмите документ  Јован М. Јовановић: Дипломатска историја Нове Европе 1918–1938., књига I, 1938.

 Преузмите документ  Владислав Скарић, Осман Нури-Хаџић, Никола Стојановић: Босна и Херцеговина под Аустро-Угарском управом, 1938.

 Преузмите документ  Др Димитрије Кириловић: Српски народни сабори: списи бечке Државне архиве, књига друга: 1875–1894, 1938.

 Преузмите документ  Алфред Краус: Узроци нашег пораза, 1938.

 Преузмите документ  Михаило М. Живанчевић: Југославија и федерација, 1938


1939. година

 Преузмите документ   Др Војислав М. Грол: Теорија институције Мориса Ориуа, 1939.   (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Милан Бартош (Milan Bartoš, professeur à la Faculté de Droit, Beograd): Криза међународног приватног права (La crise du Droit International Privé), 1939.   (са посветом аутора)

 Преузмите документ   Др Данило Ј. Данић, судија Касационог суда: Поводом нових судских уредаба, 1939.

 Преузмите документ   Др Александар Соловјев: Предавања из историје словенских права, 1939.

 Преузмите документ   Јован М. Јовановић: Дипломатска историја Нове Европе 1918–1938., књига II, 1939.

 Преузмите документ   Мита Димитријевић: Ми и Хрвати: хрватско питање (1914–1939): Споразум са Хрватима, 1939.

 Преузмите документ   Др Роберт Барч: Основи права поравнања и стечајног права, 1939.

 Преузмите документ   Миливоје Поповић: Порекло и постанак Устава од 1888. године, 1939.

 Преузмите документ   Владимир Шулек: Дипломатска хисторија централних сила 1882–1915, други свезак, 1939.

 Преузмите документ   Др Лујо Бакотић: Срби у Далмацији од пада Млетачке републике до уједињења, 1939.

 Преузмите документ   Едхем Н. Булбуловић: Турци и развитак турске државе, са уводом у културну и политичку повијест ислама, 1939.

 Преузмите документ   Велики рат Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца 1914–1918, књига тридесет прва, 1939.


1940. година

 Преузмите документ   Тодор Живковић: Један прилог за познавање духовних веза између Јужне Србије и Србије, 1940.

 Преузмите документ   Др Владимир Марган: Комунални проблеми војвођанских градова, 1940.

 Преузмите документ   Др Александар Соловјев, професор универзитета: Судска реформа г. 1864 у Русији (поводом 75-годишњице 3. децембра 1939), 1940.

 Преузмите документ   Dr Andrassy J.: Ново уставно уређење Хрватске, 1940.

 Преузмите документ   Др Живојин М. Перић: Предговор докторској дисертацији Радивоја В. Ћисаловића: Намесништво – Студија из упоредног уставног права, 1940.

 Преузмите документ   Др Иво Политео: Увод у радно право, 1940.

 Преузмите документ   Јован В. Дерок: Топлички устанак и оружани отпор у окупираној отаџбини 1916–1918. године, 1940.

 Преузмите документ   Др Илија А. Пржић: Оснивање Правног факултета у Србији, 1940.

 Преузмите документ   Обрад Госпавић: Основи меничног права, 1940.

 Преузмите документ   Др Васиљ Поповић: Европа и српско питање у периоду ослобођења 1804–1918, 1940.


1941. година

 Преузмите документ   Уредбе о бановини Хрватској, 1941.

 Преузмите документ   Др Славко Стојковић: Енциклопедија права, 1941.


1944. година

 Преузмите документ   Саопштења бр. 1–6 о злочинима италијанских и немачких окупатора, 1944.

 

 

 Библиотека

 Врх стране
Централизоване јавне набавкеВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотекаДомениeУправа