Naslovna » Dokumenta » Akti Uprave

Akti Uprave


1. Procedure 3. Pravilnici
2. Direktive 4. Politike
  5. Ostalo

 

Procedure

SEKTOR ZA INFORMATIČKU PODRŠKU

 Preuzmite dokument  Eksploatacija računarsko komunikacione mreže UZZPRO

 Preuzmite dokument  Izrada i održavanje web prezentacije UZZPRO

 Preuzmite dokument  Održavanje hardvera i softvera u Sektoru za informatičku podršku

 Preuzmite dokument  Razvoj i održavanje softverskih rešenja UZZPRO

 Preuzmite dokument  Upravljanje hardverskim resursima u Sektoru za informatičku podršku

 Preuzmite dokument  Uvođenje novog sistema servisa u Sektoru za informatičku podršku

 

SEKTOR ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

 Preuzmite dokument  Izrada finansijskog plana

 Preuzmite dokument  Plaćanje

 Preuzmite dokument  Uplate na blagajnama

 Preuzmite dokument  Fakturisanje

 Preuzmite dokument  Finansijsko knjigovodstvo

 Preuzmite dokument  Robno materijalno knjigovodstvo

 Preuzmite dokument  Evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara

 Preuzmite dokument  Uputstvo o otuđenju osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala

 Preuzmite dokument  Magacinsko poslovanje

 Preuzmite dokument  Nabavka, evidencija i plaćanje pečata, štambilja i faksimila

 Preuzmite dokument  Procedura za obračun i isplatu plata

 

SEKTOR ZA PRAVNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

 Preuzmite dokument  Ostvarivanje prava iz radnog odnosa

 Preuzmite dokument  Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

 Preuzmite dokument  Rad pisarnice

 Preuzmite dokument  Izrada plana rada Uprave

 Preuzmite dokument  Sudski postupci

 Preuzmite dokument  Procedura za postupak javne nabavke

 Preuzmite dokument  Interni akt o bližem uređivanju postupka javne nabavke u UZZPRO

 Preuzmite dokument  Interni akt o načinu planiranja i sprovođenja postupka javne nabavke u UZZPRO

 Preuzmite dokument  Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

 Preuzmite dokument  Baza pravnih propisa

 Preuzmite dokument  Bibliotečki poslovi

 Preuzmite dokument  Informativni bilten

 Preuzmite dokument  Opšti poslovi

 Preuzmite dokument  Pravni poslovi

 Preuzmite dokument  Procedura za postupak zaključenja ugovora iz postupaka javnih nabavki

 Preuzmite dokument  Procedura za postupak centralizovane javne nabavke

 Preuzmite dokument  Procedura za pregovarački postupak

 Preuzmite dokument  Procedura za sprovođenje postupka nabavke po članu 39 stav 2 zakona o javnim nabavkama

 Preuzmite dokument  Procedura Vrednovanje radne uspešnosti, nagrađivanje i napredovanje

 Preuzmite dokument  Procedura obuka zaposlenih

 

SEKTOR ZA INVESTICIJE I INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

 Preuzmite dokument  Investicije

 Preuzmite dokument  Investiciono i tekuće održavanje instalacija i opreme

 Preuzmite dokument  Investiciono i tekuće održavanje objekata

 Preuzmite dokument  Vođenje poslova fizičko tehničkog obezbeđenja

 Preuzmite dokument  Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine

 Preuzmite dokument  Vođenje poslova zaštite od požara

 

SEKTOR ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA

 Preuzmite dokument  Održavanje vozila

 Preuzmite dokument  Poslovi saobraćaja

 

SEKTOR ZA UGOSTITELJSKE USLUGE

 Preuzmite dokument  Pružanje ugostiteljskih usluga

 Preuzmite dokument  Uputstvo o načinu formiranja cena

 Preuzmite dokument  Uputstvo o načinu naplate

 Preuzmite dokument  Uputstvo o načinu rada ugostiteljskih jedinica

 

SEKTOR ZA REPREZENTATIVNE OBJEKTE I BIROTEHNIČKE POSLOVE

 Preuzmite dokument  Hortikultura i biodekoracija prostora

 Preuzmite dokument  Korišćenje reprezentativnih objekata

 Preuzmite dokument  Proizvodnja voća i održavanje neproizvodnih površina

 Preuzmite dokument  Prerada voća

 Preuzmite dokument  Korišćenje štamparskih usluga

 Preuzmite dokument  Korišćenje usluga za poslove kompjuterbiroa

 Preuzmite dokument  Servisiranje birotehničke opreme

 Preuzmite dokument  Uputstvo izrada objedinjenog orijentacionog plana zaštite bilja

 Preuzmite dokument  Servisiranje štamparskih i knjigovezačkih mašina za doradu

 

GRUPA ZA POSLOVE INTERNE REVIZIJE

 Preuzmite dokument  Postupci u toku pripreme i obavljanja internih revizija

 Preuzmite dokument  Povelja interne revizije UZZPRO

 

 

Direktive

 1. Kodeks ponašanja državnih službenika
 2. Direktiva - o izradi akata
  (br. 021-01-18/2018-04 od 23.10.2018. g.)
 3. Direktiva - vozači
  (br. 021-01-66/2013-01 od 25.11.2013. g.)
 4. Direktiva o načinu postupanja sa pokretnim i nepokretnim stvarima u obavljanju službenih poslova i u slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti
  (br. 021-01-11/2013-01 od 20. februara 2013. g.)
 5. Direktiva o postupanju sa predmetima koji se arhiviraju i načinu čuvanja predmeta
  (br. 021-01-12/2013-01 od 18. februara 2013. g.)
 6. Direktiva o načinu otpremanja pošte
  (br. 021-01-13/2013-01 od 18. februara 2013. g.)
 7. Direktiva o načinu rada i postupanja domaćina objekta
  (br. 021-01-39/2012-01 od 27. decembra 2012. g.)
 8. Direktiva o postupanju u slučaju vanrednih okolnosti radi zaštite poslovnih, reprezentativnih i rezidencijalnih objekata i obezbeđenja prohodnosti prilaznih saobraćajnica u zimskom periodu 2012/2013.
  (br. 021-01-35/2012-01 od 10.12.2012.)
 9. Direktiva o potpisivanju akata
  (br. 021-01-17/2012-01 od 02. oktobra 2012. g.)
 10. Direktiva o postupanju zaposlenih u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa u transportu vrednosti
  (br. 110-00-6/2012-04 od 12. marta 2012. g.)
 11. Direktiva o izmenama i dopunama Direktive o postupanju zaposlenih u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa u transportu vrednosti
  (br. 110-00-12/2012-04 od 18. juna 2012. g.)
 12. Direktiva o načinu korišćenja garaža koje su u nadležnosti Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
  (br. 110-00-8/2012-06 od 03. aprila 2012. g.)
 13. Direktiva o obavljanju poslova prevoza službenih vozilima u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa
  (24. januar 2011. g.)
 14. Direktiva o postupanju Pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u postupcima javnih nabavki
  (br. 031-02-2/2011-05 od 4.01.2011.)

 

 

Pravilnici

 1. Pravilnik o načinu planiranja, sprovođenja javne nabavke i praćenju izvršenja ugovora o javnoj nabavci

 2. Pravilnik o kriterijumima i načinu korišćenja i pružanja usluga u objektu za potrebe reprezentacije u Beogradu u ulici Tolstojeva broj 2 - Klub poslanika
  (br. 110-00-7/2016-01 od 29.06.2016.)
 3. Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
  (br. 110-00-16/2015 od 20.11.2015.)
 4. Pravilnik o načinu razvrstavanja i evidentiranja osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala

 5. Pravilnik o službenoj, zaštitnoj i radnoj odeći i obući zaposlenih u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa
  (br. 110-00-17/21-04 од 24. juna 2021. g.)
 6. Pravilnik o obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju nameštenika
  (br. 110-00-5/2008-01 od 14. novembra 2008. g.)
 7. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika i nameštenika
 8. Pravilnik o naknadi troškova prevoza za dolazak I odlazak sa rada
 9. Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva

 

 

Politike

 Preuzmite dokument  Politika kvaliteta

 Preuzmite dokument  Politika bezbednosti informacija

 Preuzmite dokument  Izjava o politici bezbednosti hrane

 

 

Ostalo

 1. Plan rada Uprave za zajedničke poslove republičkih organa za 2022. godinu
 2. Izveštaj o radu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa za 2020. godinu
 3. Izveštaj centralne komisije za popis obaveza i potraživanja Uprave za zajedničke poslove republičkih organa sa stanjem na dan 31.12.2015. godine
  (br. 401-00-144/2016-04/1 od 25. februara 2016. godine)
 4. Uputstvo o načinu naplate ugostiteljskih usluga i predaje dnevnih pazara u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa
  (br. 401-00-36/2012-04 od 23. februara 2012. g.)
 5. Obaveštenje o zabrani pušenja u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa
  (br. 011-00-9/10-01)
 6. Uputstvo za postupanje Komisije

 7. Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za postupanje Komisije od 20. januara 2020. godine

 

 Vrh strane
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava