Naslovna » Dokumenta » Akti Uprave

Akti Uprave


1. Procedure 3. Pravilnici
2. Direktive 4. Politike
  5. Ostalo

 

Procedure

SEKTOR ZA INFORMATIČKU PODRŠKU

 Preuzmite dokument  Održavanje hardvera i softvera u Sektoru za informatičku podršku

 Preuzmite dokument  Upravljanje hardverskim resursima u Sektoru za informatičku podršku

 Preuzmite dokument  Uvođenje novog sistema servisa u Sektoru za informatičku podršku

 Preuzmite dokument  Izrada i održavanje WEB prezentacije Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

 Preuzmite dokument  Servisiranje birotehničke opreme

 Preuzmite dokument  Korišćenje štamparskih usluga

 Preuzmite dokument  Usluge Grupe za telekomunikacije i audio sisteme

 Preuzmite dokument  Usluge fiksne telefonije

 Preuzmite dokument  Razvoj i održavanje softverskih rešenja Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

 Preuzmite dokument  Korišćenje usluga Odseka za poslove kompjuterbiroa

 Preuzmite dokument  Upravljanje pristupom

 

SEKTOR ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

 Preuzmite dokument  Uputstvo o otuđenju osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala

 Preuzmite dokument  Magacinsko poslovanje

 Preuzmite dokument  Nabavka, evidencija i plaćanje pečata, štambilja i faksimila

 Preuzmite dokument  Procedura proces isplate plata i drugih primanja

 Preuzmite dokument  Robno-materijalno knjigovodstvo

 Preuzmite dokument  Uplate na blagajni i fakturisanje

 Preuzmite dokument  Kontrola plaćanja ulaznih faktura

 Preuzmite dokument  Izrada finansijskog plana Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

 Preuzmite dokument  Finansijsko knjigovodstvo

 Preuzmite dokument  Evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara

 Preuzmite dokument  Redovan godišnji popis imovine i obaveza Uprave za zajednicke poslove republickih organa

 

SEKTOR ZA PRAVNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

 Preuzmite dokument  Ostvarivanje prava iz radnog odnosa

 Preuzmite dokument  Zasnivanje i prestanak radnog odnosa

 Preuzmite dokument  Rad pisarnice

 Preuzmite dokument  Izrada Plana rada i izveštaja o radu Uprave

 Preuzmite dokument  Sudski postupci

 Preuzmite dokument  Baza pravnih propisa

 Preuzmite dokument  Bibliotečki poslovi

 Preuzmite dokument  Informativni bilten

 Preuzmite dokument  Opšti poslovi

 Preuzmite dokument  Pravni poslovi

 Preuzmite dokument  Procedura za postupak javne nabavke

 Preuzmite dokument  Procedura Vrednovanje radne uspešnosti, nagrađivanje i napredovanje

 Preuzmite dokument  Procedura obuka zaposlenih

 

SEKTOR ZA INVESTICIJE I INVESTICIONO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

 Preuzmite dokument  Investicije

 Preuzmite dokument  Investiciono i tekuće održavanje instalacija i opreme

 Preuzmite dokument  Investiciono i tekuće održavanje objekata

 Preuzmite dokument  Vođenje poslova fizičko tehničke zaštite Sektora za investicije i investiciono i tekuće održavanje

 Preuzmite dokument  Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine

 Preuzmite dokument  Vođenje poslova zaštite od požara

 Preuzmite dokument  Poslovi unapredjenja energetske efikasnosti zgrada

 

SEKTOR ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA

 Preuzmite dokument  Poslovi saobraćaja

 Preuzmite dokument  Održavanje vozila

 

SEKTOR ZA UGOSTITELJSKE USLUGE

 Preuzmite dokument  Pružanje ugostiteljskih usluga

 Preuzmite dokument  Uputstvo naplata ugostiteljskih usluga i predaja pazara

 

SEKTOR ZA REPREZENTATIVNE I REZIDENCIJALNE OBJEKTE

 Preuzmite dokument  Korišćenje reprezentativnih objekata

 Preuzmite dokument  Biodekoracija enterijera

 Preuzmite dokument  Održavanje zelenih površina

 Preuzmite dokument  Način proizvodnje voća i održavanje neproizvodnih površina

 Preuzmite dokument  Prerada voća

 Preuzmite dokument  Protokolarno ugostiteljske usluge u reprezentativnim i rezidencijalnim objektima

 Preuzmite dokument  Očuvanje kulturnih dobara i poslovi protokola u objektima državnih organa

 

GRUPA ZA POSLOVE INTERNE REVIZIJE

 Preuzmite dokument  Postupci u toku pripreme i obavljanja internih revizija

 

 

Direktive

 1. Direktivu o načinu rada zaposlenih u rezidencijama, reprezentativnim zgradama i gostinskim vilama
 2. Direktiva - o izradi akata
  (br. 021-01-18/2018-04 od 23.10.2018. g.)
 3. Direktivu – normativ
  (br. 110-00-14/2023-04 od 16.8.2023. godine )
 4. Normativ dozvoljene potrošnje goriva
 5. Direktiva o načinu postupanja sa pokretnim i nepokretnim stvarima u obavljanju službenih poslova i u slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti
  (br. 021-01-11/2013-01 od 20. februara 2013. g.)
 6. Direktivu o postupanju sa predmetima koji se arhiviraju, načinu čuvanja predmeta i izdvajanju radi izlučivanja bezvrednog dokumentarnog materijala
 7. Direktiva o načinu otpremanja pošte
 8. Direktiva o potpisivanju akata
  (br. 021-01-17/2012-01 od 02. oktobra 2012. g.)
 9. Direktiva o postupanju zaposlenih u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa u transportu vrednosti
 10. Kodeks ponašanja državnih službenika

 

 

Pravilnici

 1. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na solidarnu pomoć

 2. Pravilnik o postupanju sa tajnim podacima

 3. Pravilnik o elektronskoj evidenciji prisustva na radu

 4. Pavilnik o javnim nabavkama Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
  (broj 110-00-15/2023-01 од 5.9.2023.)
 5. Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
  (br. 110-00-16/2015 od 20.11.2015.)
 6. Pravilnik o načinu razvrstavanja i evidentiranja osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala

 7. Pravilnik o obrazovanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju nameštenika
  (br. 110-00-5/2008-01 od 14. novembra 2008. g.)
 8. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika i nameštenika
 9. Pravilnik o naknadi troškova prevoza za dolazak I odlazak sa rada
 10. Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva
  (broj 110-00-8/2023-03 од 15.6.2023. godine)

 11. Pravilnik o izmeni Pravilnika o naknadi troškova prevoza za dolazak I odlazak sa rada
 12. Pravilnik o poklonima
  (roj 110-00-11/2023-04 od 21. jula 2023. godine)
 13. Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih
  (rojbroj 110-00-12/2023-04 od 21. jula 2023. godine)

 

 

Politike

 Preuzmite dokument  Politika kvaliteta

 Preuzmite dokument  Politika bezbednosti informacija

 Preuzmite dokument  Izjava o politici bezbednosti hrane

 

 

Ostalo

 1. Uputstvo o otuđenju osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala – Izdanje 04 od 15.6.2023. godine
 2. Plan rada Uprave za zajedničke poslove republičkih organa za 2024. godinu
 3. Izveštaj o radu Uprave za zajedničke poslove republičkih organa za 2023. godinu
 4. Obaveštenje o zabrani pušenja u Upravi za zajedničke poslove republičkih organa
  (br. 011-00-9/10-01)
 5. Program obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
  (broj 217-01-18/23-05 od 5.6.2023. godine)


 

 Vrh strane
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava