Naslovna » Struktura » Investicije

Sektor za investicije i investiciono i tekuće održavanje

Sektorom rukovodi v.d. pomoćnika direktora Bojan Dimkić.

U Sektoru za investicije i investiciono i tekuće održavanje obrazovane su unutrašnje jedinice i to:

1.Odeljenje za investicionu izgradnju i upravljanje rizicima;

- Odsek za inženjersko građevinske poslove
- Odsek za analitičke poslove
     - Grupa za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine
     - Grupa za protivpožarnu zaštitu
     - Grupa za fizičku i preventivno-tehničku zaštitu

2. Odeljenje za investiciono i tekuće održavanje objekata:

- Odsek za pripremu i uređenje prostora – grupa objekata I
- Odsek za pripremu i uređenje prostora– grupa objekata II
- Odsek za pripremu i uređenje prostora– grupa objekata III
- Odsek za pripremu i uređenje prostora– grupa objekata IV
- Odsek za pripremu i uređenje prostora– grupa objekata V
- Odsek za pripremu i uređenje prostora– grupa objekata VI

3. Odeljenje za investiciono i tekuće održavanje instalacija i opreme:

     - Grupa za elektroinstalacije i automatiku
     - Grupa za specifična energetska postrojenja

- Odsek za termotehnička postrojenja i instalacije
     - Grupa za klimatizaciju
     - Grupa za grejanje

Delokrug rada

U Sektoru za investicije i investiciono i tekuće održavanje obavljaju se: poslovi u vezi sa pripremom i izradom projektne dokumentacije, izgradnjom, dogradnjom, adaptacijom i tekućim održavanjem objekata republičkih organa, objekata za reprezentaciju i službenih stanova; poslovi vođenja stručnog nadzora; poslovi vezani za energetsku efikasnost zgrada u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast; radovi na investicionom i tekućem održavanju zgrada, instalacija i opreme; poslovi preventivno tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja, bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine; poslovi odbrambenih priprema, vanrednih situacija i procene rizika; održavanja čistoće i higijene u zgradama, radnim prostorijama i pratećim objektima; uređenja i opremanja prostora za organizaciju protokolarnih svečanosti, državnih poseta, prijema akreditiva, održavanje stručnih predavanja i drugih manifestacija; učešća u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru i drugi poslovi iz delokruga rada Sektora.

 Investicije

Telefon: +381 11 3611 199
Faks: +381 11 3616 619
e-mail: bojan.petrovic@uzzpro.gov.rs
Centralizovane javne nabavke Javne nabavke UZZPRO Vesti InformatorInformacije od javnog značaja Konkursi, oglasi Baza pravnih propisaBiblioteka eUprava