Насловна » Структура » Инвестиције

Сектор за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање

Сектором руководи в.д. помоћника директора Бојан Димкић.

У Сектору за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање образоване су унутрашње јединице и то:

1.Одељење за инвестициону изградњу и адаптацију објеката;

- Одсек за инжењерско грађевинске послове
- Oдсек за аналитичке послове

2. Одељење за инвестиционо и текуће одржавање објеката:

- Одсек за припрему и уређење простора – група објеката I
- Одсек за припрему и уређење простора– група објеката II
- Одсек за припрему и уређење простора– група објеката III
- Одсек за припрему и уређење простора– група објеката IV
- Одсек за припрему и уређење простора– група објеката V
- Одсек за припрему и уређење простора– група објеката VI

3. Одељење за инвестиционо и текуће одржавање објеката, инсталација и опреме:

- Одсек за електроенергетику
     - Група за електроинсталације и аутоматику
     - Група за специфична енергетска постројења

- Одсек за термотехничка постројења и инсталације
     - Група за климатизацију
     - Група за грејање

4. Одељење за управљање ризицима:

- Група за противпожарну заштиту
- Група за физичку и превентивно - техничку заштиту

Делокруг рада

У Сектору за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање обављају се: послови у вези са припремом и израдом пројектне документације, изградњом, доградњом, адаптацијом и текућим одржавањем објеката републичких органа, објеката за репрезентацију и службених станова; послови вођења стручног надзора; послови везани за енергетску ефикасност зграда у складу са законским и подзаконским актима који регулишу ову област; радови на инвестиционом и текућем одржавању зграда, инсталација и опреме; послови превентивно техничког и противпожарног обезбеђења, безбедности и здравља на раду и заштите животне средине; послови одбрамбених припрема, ванредних ситуација и процене ризика; одржавања чистоће и хигијене у зградама, радним просторијама и пратећим објектима; уређења и опремања простора за организацију протоколарних свечаности, државних посета, пријема акредитива, одржавање стручних предавања и других манифестација; учешћа у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору и други послови из делокруга рада Сектора.

 Инвестиције

Телeфон: +381 11 3611 199
Факс: +381 11 3616 619
e-mail: bojan.dimkic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа