Насловна » Архива » Документа

Документа

Акти Управе

 Преузмите документ  Магацинско пословање

 Преузмите документ  Набавка, евиденција и плаћање печата, штамбиља и факсимила

 Преузмите документ  Пружање угоститељских услуга

 Преузмите документ  Упутство о начину наплате

 Преузмите документ  База правних прописа

 Преузмите документ  Библиотечки послови

 Преузмите документ  Информативни билтен

 Преузмите документ  Израда плана рада Управе

 Преузмите документ  Судски поступци

 Преузмите документ  Општи послови

 Преузмите документ  Правни послови

 Преузмите документ  Робно материјално књиговодство

 Преузмите документ  Уплате на благајнама

 Преузмите документ  Плаћање

 Преузмите документ  Израда финансијског плана

 Преузмите документ  Финансијско књиговодство

 Преузмите документ  Евиденција основних средстава и ситног инвентара

 Преузмите документ  Фактурисање

 Преузмите документ  Коришћење репрезентативних објеката

 Преузмите документ  Хортикултура и биодекорација простора

 Преузмите документ  Производња воћа и одржавање непроизводних површина

 Преузмите документ  Прерада воћа

 Преузмите документ  Одржавање возила

 Преузмите документ  Послови саобраћаја

 Преузмите документ  Израда и одржавање web презентације УЗЗПРО

 Преузмите документ  Развој и одржавање софтверских решења УЗЗПРО

 Преузмите документ  Сервисирање биротехничке опреме

 Преузмите документ  Коришћење штампарских услуга

 Преузмите документ  Инвестиционо и текуће одржавање инсталација и опреме

 Преузмите документ  Вођење послова физичко техничког обезбеђења

 Преузмите документ  Одржавање хардвера и софтвера у Сектору за информатичку подршку

 Преузмите документ  Коришћење услуга за послове компјутербироа

 Преузмите документ  Заснивање и престанак радног односа

 Преузмите документ  Процедура Вредновање радне успешности, награђивање и напредовање

 Преузмите документ  Процедура обука запослених

 Преузмите документ  Инвестиционо и текуће одржавање објеката

 Преузмите документ  Упутство о отуђењу основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала

 Преузмите документ  Поступци у току припреме и обављања интерних ревизија

 Преузмите документ  Остваривање права из радног односа

 Преузмите документ  Вођење послова безбедности и здравља на раду и заштите животне средине

 Преузмите документ  Вођење послова заштите од пожара

 Преузмите документ  Инвестиције

 Преузмите документ  Одржавање хардвера и софтвера у Сектору за информатичку подршку

 Преузмите документ  Упутство о начину формирања цена

 Преузмите документ  Упутство о начину рада угоститељских јединица

 Преузмите документ  Сервисирање штампарских и књиговезачких машина за дораду

 Преузмите документ  Процедура за обрачун и исплату плата

 Преузмите документ  Процедура за поступак јавне набавке

 Преузмите документ  Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

 Преузмите документ  Процедура за поступак закључења уговора из поступака јавних набавки

 Преузмите документ  Процедура за поступак централизоване јавне набавке

 Преузмите документ  Процедура за преговарачки поступак

 Преузмите документ  Општи послови

 Преузмите документ  Правни послови

 Преузмите документ  Управљање хардверским ресурсима у сектору за информатичку подршку

 Преузмите документ  Управљање инцидентима

 Преузмите документ  Управљање приступом

 Преузмите документ  Вођење послова безбедности и здравље на раду и заштите животне средине

 Преузмите документ  Вођење послова физичко техничког обезбеђења

 Преузмите документ  Повеља интерне ревизије УЗЗПРО

 • Директива о поступању запослених у Управи за заједничке послове републичких органа у транспорту вредности
  (бр. 110-00-6/2012-04 од 12. марта 2012. г.)
 • Директива о изменама и допунама Директиве о поступању запослених у Управи за заједничке послове републичких органа у транспорту вредности
  (бр. 110-00-12/2012-04 од 18. јуна 2012. г.)
 • Правилник о критеријумима и начину коришћења и пружања услуга у објекту за потребе репрезентације у Београду у улици Толстојева број 2 - Клуб посланика
  (бр. 110-00-7/2016-01 од 29.06.2016.)
 • Правилник о заштитној, радној одећи и обући запослених у Управи за заједничке послове републичких органа,
  (број 217-01-18/23-05 од 5.6.2023. године)


 • Правилник о начину пружања прве помоћи,
  (рој 217-01-18/23-05 од 5.6.2023. године)


 • Правилник о безбедности и здрављу на раду
  (број 217-01-18/23-05 од 5.6.2023. године)


 • Директива о начину рада и поступања домаћина објекта
  (бр. 021-01-39/2012-01 од 27. децембра 2012. г.)
 • Директива о поступању у случају ванредних околности ради заштите пословних, репрезентативних и резиденцијалних објеката и обезбеђења проходности прилазних саобраћајница у зимском периоду 2012/2013.
  (бр. 021-01-35/2012-01 од 10.12.2012.)
 • Директива о начину коришћења гаража које су у надлежности Управе за заједничке послове републичких органа
  (бр. 110-00-8/2012-06 од 03. априла 2012. г.)
 • Правилник о службеној, заштитној и радној одећи и обући запослених у Управи за заједничке послове републичких органа
  (бр. 110-00-17/21-04 од 24. јуна 2021. г.)
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа за 2023. годину
 • Извештај о раду Управe за заједничке послове републичких органа за 2020. годину
 • Директива - возачи
  (бр. 021-01-66/2013-01 од 25.11.2013. г.)
 • Правилник о начину разврставања и евидентирања основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала

 • Директива о начину отпремања поште
  (бр. 021-01-13/2013-01 од 18. фебруара 2013. г.)
 • Директива о поступању са предметима који се архивирају и начину чувања предмета
  (бр. 021-01-12/2013-01 од 18. фебруара 2013. г.)
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа за 2022. годину
 • Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
  (број 110-00-1/2019-04 од 20.02.2019. године )
  Влада Републике Србије дала је сагласност на Правилник на седници одржаној 06. марта 2019. године,
  Закључком 05 Број: 110-223/2019
 • Правилник о изменанама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
  (број 110-00-1/2021-04 од 18.01.2021. године )
  Влада Републике Србије дала је сагласност на Правилник на седници одржаној 04. фебруара 2021. године,
  Закључком 05 Број: 110-949/2021
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизаcији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
  (Број 110-00-8/2021-04 од 12. маја 2021. године )
  Влада РС дала сагласност Закљуcком 05 Број: 110-4959/2021 од 27. маја 2021. године
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизаcији радних места у Управи за заједничке послове републичких органа
  (Број 110-00-18/2021-04 од 03. септембра 2021. године )
  Влада РС дала сагласност Закљуcком 05 Број: 110-8593/2021 од 21. септембра 2021. године
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа за 2021. годину
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа за 2020. годину
 • Извештај о раду Управe за заједничке послове републичких органа за 2019. годину
 • Директива о поступању у складу са Одлуком о распореду радног времена и Кодексом понашања
  (бр. 021-01-19/2018-04 од 20.11.2018. г.)
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа за 2019. годину
 • Извештај о раду Управe за заједничке послове републичких органа за 2018. годину
 • Извештај о раду Управe за заједничке послове републичких органа за 2017. годину
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа за 2018. годину
 • Извештај о раду Управe за заједничке послове републичких органа за 2016. годину
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа
  за 2017. годину
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа
  за 2016. годину
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа
  за 2015. годину
 • План рада Управe за заједничке послове републичких органа
  за 2014. годину
 • Извештај о раду Управe за заједничке послове републичких органа
  за 2015. годину
 • Извештај о раду Управe за заједничке послове републичких органа
  за 2013. годину
 • Извештај централне комисије за попис обавеза и потраживања Управе за заједничке послове републичких органа са стањем на дан 31.12.2014. године
  (бр. 404-03-467/2015-04/1 од 27. фебруара 2015. године)

 • Извештај централне комисије за попис обавеза и потраживања Управе за заједничке послове републичких органа са стањем на дан 31.12.2013. године
  (бр. 404-03-540/2014-04 од 27. фебруара 2014. године)
 • Извештај централне комисије за попис обавеза и потраживања Управе за заједничке послове републичких органа са стањем на дан 31.12.2012. године
  (бр. 404-03-379/2013-04 од 26.03.2013.)

 

 Преузмите документ  Уредба о условима и начину спровођења поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа и утврђивању Списка предмета јавне набавке

 Преузмите документ  Уредба о допунама Уредбе о условима и начину спровођења поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа и утврђивању Списка предмета јавне набавке

Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа