Насловна » Структура » Правни послови

Сектор за правне и административне послове

Сектором руководи помоћник директора Милан Крстић, дипломирани правник.

У Сектору за правне и административне послове образују се уже унутрашње јединице и то:

1. Одељење за правне и опште послове

- Одсек за правне послове; 
- Одсек за опште послове.

2. Oдељење за људске ресурсе

3. Одељење за јавне набавке

- Одсек за јавне набавке добара и услуга 
- Одсек за централизоване јавне набавке
- Одсек за јавне набавке радова
    - Група за контролу, планирање, спровођење поступка и извршења уговора о јавним набавкама

4. Одељење за информационо-документационе и библиотечке послове

5. Одељење за административне послове

- Одсек за послове писарнице у објекту Владе РС;
- Одсек за послове писарнице у објекту у Немањина 22-26
- Одсек за послове писарнице у објектима републичких органа управе
- Одсек за послове писарнице у објекту Омладинских бригада 1 и Палата „Србија“
- Одсек за послове писарнице у објектима Министарства финансија: Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад
- Одсек за пријем и отпремање поште
- Одсек за архивске послове .

Делокруг рада

У Сектору за правне и административне послове обављају се послови: праћења промена закона и других прописа; припремања предлога општих и појединачних аката из делокруга рада Управе; припреме програма рада и извештаја о раду Управе; израде статистичких и других извештаја и анализа; послови финансијског управљања и контроле; послови израде плана интегритета; праћење и примена међународних и домаћих стандарда квалитета; припреме и контроле уговора и споразума које закључује Управа; послови осигурања имовине и лица; учествовање у поступку пред судовима и другим органима; стручни послови за рад комисија и других радних тела образованих у Управи; припреме и реализације политике управљања људским ресурсима и обезбеђење развоја људских ресурса; учешћа у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору; припреме Нацрта кадровског плана и израде Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; припреме предлога општих и појединачних аката из области рада и радних односа; планирање и спровођење поступака јавних набавки, централизованих јавних набавки и лицитације; информатичко-документациони послови који обухватају прикупљање, обраду, чување и давање на коришћење документационог и библиотечког материјала од значаја за информисање и стручно усавршавање у републичким органима; формирање и ажурно одржавање документационих база података; послови на обезбеђењу доступности јавних информација; послови канцеларијског пословања Владе, Управе и државних органа Републике, који подразумевају послове пријема, дигитализације, класификације, евидентирања, здруживања, достављања у рад органу, праћења тока предмета, обавештавања, развођења и архивирања предмета; обављање послова администратора система електронске писанице и е-архива; отпремања поште преко поштанске службе и интерном доставом путем курира; послови обезбеђења адекватног архивског простора и чување архивираних предмета, регистарског материјала и архивске грађе, евидентирања, излучивања и уништавања документарног материјала и други послови из делокруга Сектора.

 Правни послови

Телeфон: +381 11 3611 298
Факс: +381 11 2656 336
e-mail: milan.krstic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа