Насловна » Структура » Репрезентација

Сектор за репрезентативне и резиденцијалне објекте

Сектором руководи помоћник директора мр Александра Савовић.

У Сектору за репрезентативне и резиденцијалне објекте образују се уже унутрашње јединице и то:

1.Одељење за уређење и одржавање резиденцијалних и репрезентативних објекта

- Одсек за одржавање објеката
    -Група за послове домаћинства резиденцијалних и репрезентативних објеката
    - Група за послове одржавања резиденцијалних и репрезентативних објеката

- Одсек за хортикултуру
    - Група за послове биодекорације ентеријера
    - Група за хортикултуру у објекту републичких органа Булевар Михајла Пупина 2
    - Група за хортикултуру у репрезентативним и резиденцијалним објектима

2. Одељење Економија у Смедереву

3.Одељење за очување културних добара и послове протокола у објектима државних органа

    - Група за заштиту, очување и презентацију културних добара и преводилачке послове
    - Група за протоколарне послове

4.Одељење за протоколарно-угоститељске услуге репрезентативних и резиденцијалних објеката

- Одсек за послове услуживања Андрићев венац 1

- Одсек за послове услуживања у вилама у Толстојевој 2а, Ужичка 11-15, Булевар кнеза Александра Карађорђевића бр. 26, Булевар кнеза Александра Карађорђевића бр. 75 и Кнеза Милоша 24-26
    - Група за послове услуживања у вилама у Толстојевој 2а, Ужичка 11-15
   - Група за послове услуживања у вилама у Булевару кнеза Александра Карађорђевића бр. 26, Булевару кнеза Александра Карађорђевића бр. 75 и Кнеза Милоша 24-26

- Одсек кулинарства у вилама у Толстојевој 2а, Ужичка 11-15, Булевар кнеза Александра Карађорђевића бр. 26, Булевар кнеза Александра Карађорђевића бр. 75 и Кнеза Милоша 24-26
   - Група за послове кулинарства у вилама у Толстојевој 2а, Ужичка 11-15, Ужичка 23
   - Група за послове кулинарства у вилама у Булевару кнеза Александра Карађорђевића бр. 75, Булевару кнеза Александра Карађорђевића бр. 26 и Авио служби Владе РС
   - Група за послове кулинарства у Кнеза Милоша бр. 24-26

   - Група за послове дистрибуције робе

Делокруг рада

У Сектору за репрезентативне и резиденцијалне објекте обављају се послови у вези са чувањем, одржавањем, коришћењем и пружањем протоколарно угоститељских услуга у објектима репрезентације (резиденције, репрезентативне зграде, гостинске виле и друге непокретности које служе за потребе репрезентације сходно прописима која регулишу средства репрезентације, услове и начин њиховог коришћења); иницирање и припреме јавних набавки које се односе на потребе Сектора; редовно и ванредно одржавање парковских и украсних површина, шумског појаса, стаза и ограда резиденцијалних и репрезентативних и других објеката протоколарне природе подразумевајући ту све облике пејзажнога уређења тог простора; припрема и израда цветних аранжмана, декорација у пригодним приликама (посете званичних делегација, државни и други празници); пољопривредни послови несвојствени пословима који се обављају у другим државним органима; оперативни послови производње, чувања и прераде воћа; складиштење воћа и припремање финалних производа и други послови воћарске и виноградарске производње као и други пољопривредни и воћарски послови; очувања, заштите, презентације културних добара који се налазе и чувају или излажу у резиденцијалним, репрезентативним и другим објектима протоколарног типа; протоколарни и преводилачки послова који су у функцији пружања услуга за кориснике тих објеката; послови пружања угоститељских услуга и смештаја на највишем нивоу у репрезентативним и резиденцијалним и другим објектима који користе највиши домаћи и страни званичници или су у функцији корисника као логистичка подршка ван тих објеката; послови учешћа у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника и оспособљавањем и усавршавањем намештеника у Сектору и други послови из делокруга Сектора.

 Репрезентација

Телeфон: +381 11 3615 026
Факс: +381 11 3631 601
e-mail: aleksandra.savovic@uzzpro.gov.rs
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа