Насловна » Документа » Акти Управе

Акти Управе


1. Процедуре 3. Правилници
2. Директиве 4. Политике
  5. Остало

 

Процедуре

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКУ ПОДРШКУ

 Преузмите документ  Одржавање хардвера и софтвера у Сектору за информатичку подршку

 Преузмите документ  Управљање хардверским ресурсима у Сектору за информатичку подршку

 Преузмите документ  Увођење новог система сервиса у Сектору за информатичку подршку

 Преузмите документ  Израда и одржавање WEB презентације Управе за заједничке послове републичких органа

 Преузмите документ  Сервисирање биротехничке опреме

 Преузмите документ  Коришћење штампарских услуга

 Преузмите документ  Услуге Групе за телекомуникације и аудио системе

 Преузмите документ  Услуге фиксне телефоније

 Преузмите документ  Развој и одржавање софтверских решења Управе за заједничке послове републичких органа

 Преузмите документ   Коришћење услуга Одсека за послове компјутербироа

 Преузмите документ   Управљање приступом

 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 Преузмите документ  Упутство о отуђењу основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала

 Преузмите документ  Магацинско пословање

 Преузмите документ  Набавка, евиденција и плаћање печата, штамбиља и факсимила

 Преузмите документ  Процедура процес исплате плата и других примања

 Преузмите документ  Робно-материјално књиговодство

 Преузмите документ  Уплате на благајни и фактурисање

 Преузмите документ  Контрола плаћања улазних фактура

 Преузмите документ  Израда финансијског плана Управе за заједничке послове републичких органа

 Преузмите документ  Финансијско књиговодство

 Преузмите документ  Евиденција основних средстава и ситног инвентара

 Преузмите документ  Редован годишњи попис имовине и обавеза Управе за заједничке послове републичких органа

 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

 Преузмите документ  Остваривање права из радног односа

 Преузмите документ  Заснивање и престанак радног односа

 Преузмите документ  Рад писарнице

 Преузмите документ  Израда Плана рада и извештаја о раду Управе

 Преузмите документ  Судски поступци

 Преузмите документ  База правних прописа

 Преузмите документ  Библиотечки послови

 Преузмите документ  Информативни билтен

 Преузмите документ  Општи послови

 Преузмите документ  Правни послови

 Преузмите документ  Процедура за поступак јавне набавке

 Преузмите документ  Процедура Вредновање радне успешности, награђивање и напредовање

 Преузмите документ  Процедура обука запослених

 

СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

 Преузмите документ  Инвестиције

 Преузмите документ  Инвестиционо и текуће одржавање инсталација и опреме

 Преузмите документ  Инвестиционо и текуће одржавање објеката

 Преузмите документ  Вођење послова физичко техничке заштите Сектора за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање

 Преузмите документ  Вођење послова безбедности и здравља на раду и заштите животне средине

 Преузмите документ  Вођење послова заштите од пожара

 Преузмите документ  Послови унапређења енергетске ефикасности зграда

 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА

 Преузмите документ  Послови саобраћаја

 Преузмите документ  Одржавање возила

 

СЕКТОР ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

 Преузмите документ  Пружање угоститељских услуга

 Преузмите документ  Упутство наплата угоститељских услуга и предаја пазара

 

СЕКТОР ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ И РЕЗИДЕНЦИЈАЛНЕ ОБЈЕКТЕ

 Преузмите документ  Коришћење репрезентативних објеката

 Преузмите документ  Биодекорација ентеријера

 Преузмите документ  Одржавање зелених површина

 Преузмите документ  Начин производње воћа и одржавање непроизводних површина

 Преузмите документ  Прерада воћа

 Преузмите документ  Протоколарно угоститељске услуге у репрезентативним и резиденцијалним објектима

 Преузмите документ  Очување културних добара и послови протокола у објектима државних органа

 

ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

 Преузмите документ  Поступци у току припреме и обављања интерних ревизија

 

 

Директиве

 1. Директиву о начину рада запослених у резиденцијама, репрезентативним зградама и гостинским вилама
 2. Директива - о изради аката
  (бр. 021-01-18/2018-04 од 23.10.2018. г.)
 3. Директиву – норматив
  (бр. 110-00-14/2023-04 од 16.8.2023. године )
 4. Норматив дозвољене потрошње горива
 5. Директива о начину поступања са покретним и непокретним стварима у обављању службених послова и у случају настанка непредвиђених околности
  (бр. 021-01-11/2013-01 од 20. фебруара 2013. г.)
 6. Директиву о поступању са предметима који се архивирају, начину чувања предмета и издвајању ради излучивања безвредног документарног материјала
 7. Директива о начину отпремања поште
 8. Директива о потписивању аката
  (бр. 021-01-17/2012-01 од 02. октобра 2012. г.)
 9. Директива о поступању запослених у Управи за заједничке послове републичких органа у транспорту вредности
 10. Кодекс понашања државних службеника

 

 

Правилници

 1. Правилник о условима и начину остваривања права на солидарну помоћ

 2. Правилник о поступању са тајним подацима

 3. Правилник о електронској евиденцији присуства на раду

 4. Павилник о јавним набавкама Управе за заједничке послове републичких органа
  (број 110-00-15/2023-01 од 5.9.2023.)
 5. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
  (бр. 110-00-16/2015 од 20.11.2015.)
 6. Правилник о начину разврставања и евидентирања основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала

 7. Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању намештеника
  (бр. 110-00-5/2008-01 од 14. новембра 2008. г.)
 8. Правилник о дисциплинској одговорности државних службеника и намештеника
 9. Правилник о накнади превоза за долазак и одлазак са рада
 10. Правилник о организацији буџетског рачуноводства
  (број 110-00-8/2023-03 од 15.6.2023. године)

 11. Правилник о измени Правилника о накнади превоза за долазак и одлазак са рада
 12. Правилник о поклонима
  (рој 110-00-11/2023-04 од 21. јула 2023. године)
 13. Правилник о управљању сукобом интереса запослених
  (ројброј 110-00-12/2023-04 од 21. јула 2023. године)

 

 

Политике

 Преузмите документ  Политика квалитета

 Преузмите документ  Политика безбедности информација

 Преузмите документ  Изјава о политици безбедности хране

 

 

Остало

 1. Упутство о отуђењу основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала – Издање 04 од 15.6.2023. године
 2. План рада Управe за заједничке послове републичких органа за 2024. годину
 3. Извештај о раду Управe за заједничке послове републичких органа за 2023. годину
 4. Обавештење о забрани пушења у Управи за заједничке послове републичких органа
  (бр. 011-00-9/10-01)
 5. Програм обуке запослених за безбедан и здрав рад
  (број 217-01-18/23-05 од 5.6.2023. године)


 

 Врх стране
Централизоване јавне набавке javne-nabavke ВестиИнформаторИнформације од јавног значајаКонкурси, огласи, тендериБаза правних прописаБиблиотека eУправа